Koncernchefens kommentar

Stärkt fokus på kärnverksamheten

Under det andra kvartalet fortsatte Volvokoncernens försäljning att växa. Nettoomsättningen steg med 6% till 83,9 miljarder kronor – den högsta försäljningen hittills för ett andra kvartal. En nedgång i Brasilien och västra Europa kompenserades av tillväxt i framför allt Nordamerika, men även ökad försäljning i östra Europa och Afrika. Rörelseresultatet uppgick till 7,3 miljarder kronor inklusive en positiv påverkan på 495 Mkr från en mervärdesskattereduktion i Brasilien. Rörelsemarginalen på 8,7% är något lägre än samma kvartal föregående år, vilket framför allt förklaras av en förändrad marknadsmix. Det operativa kassaflödet var positivt med 2,5 miljarder kronor.

Sedan det första kvartalet har vi tagit två strategiskt viktiga steg. Ett av dessa är försäljningen av Volvo Aero. I början av juli kom vi överens om att sälja Volvo Aero till det engelska verkstadsföretaget GKN för 6,9 miljarder kronor på skuldfri basis. GKN är stora inom tillverkning av flygkomponenter. Volvo Aero kommer nu att utgöra en del av deras kärnaffär och kunna ta del av de synergier som finns med deras andra verksamheter. Samtidigt kommer vi att frigöra kapital som kan användas för att växa inom vår kärnverksamhet, speciellt i tillväxtmarknader såsom Asien.

Det andra steget är att vi har undertecknat ett avtal om att för en köpeskilling på 130 miljoner euro öka vårt ägande i den tyska motortillverkaren Deutz från 6,7% till drygt 25%. Detta skulle innebära att vi blir den största ägaren i bolaget. Sedan länge är Deutz vår strategiska partner inom medeltunga motorer till anläggningsmaskiner, ett område där de besitter specialistkompetens. Vi undersöker också möjligheten att tillsammans med Deutz bilda ett samriskbolag i Kina för tillverkning av motorer för att stödja vår tillväxt inom anläggningsmaskiner.

Svagare efterfrågan på lastbilar
Under det andra kvartalet minskade lastbilsverksamhetens leveranser med 2% till 58.800 lastbilar. Minskade leveranser på marknaderna i västra Europa och Brasilien vägdes nästan upp av ökade leveranser i Nordamerika, Afrika och östra Europa. Nettoomsättningen steg med 3% till 51,3 miljarder kronor, som en konsekvens av fördelaktiga valutaförändringar. Rörelseresultatet uppgick till 4,1 miljarder kronor med en marginal på 8,0%, inklusive 314 Mkr från mervärdesskattereduktionen i Brasilien. Den minskade lönsamheten jämfört med föregående år förklaras framför allt av förändrad marknadsmix, med en lägre andel av försäljningen i Europa och Brasilien.

Den totala orderingången uppgick till knappt 53.000 lastbilar under det andra kvartalet, vilket är en minskning med 19% jämfört med det andra kvartalet 2011. Minskningen förklaras huvudsakligen av den nordamerikanska marknaden, som hade en mycket hög orderingång under det andra kvartalet föregående år, liksom av en ytterligare försvagning i södra Europa.

Under kvartalet var efterfrågan i de norra och östra delarna av Europa fortsatt på relativt  bra nivåer, vilket gjort att efterfrågan på Volvolastbilar i Europa totalt sett varit stabil. Däremot har vi sett att efterfrågan på lastbilar fortsatt att försvagas i södra Europa och att kunder i Frankrike blivit mer avvaktande. Detta har påverkat efterfrågan på Renaultlastbilar negativt. Med den nedtaktning i produktionen som gjordes i början av året och de finjusteringar vi kontinuerligt gör så ligger produktionen för närvarande i balans med efterfrågan. Vi bibehåller vår bedömning att marknaden för tunga lastbilar i Europa 29 kommer att uppgå till cirka 230.000 fordon under 2012, även om marknaden under det andra halvåret är svårbedömd, inte minst mot bakgrund av den makroekonomiska utvecklingen.

I början av juli tillkännagav vi vår nya motor för att möta de emissionsregler som införs i Europa från och med 2014. Motorn börjar säljas i Volvolastbilar i början av 2013 och innebär betydande fördelar för miljön. Jämfört med dagens motorer sänks utsläppen av kväveoxider med 77% och partikelutsläppen halveras från redan låga nivåer. I och med detta steg kommer våra dieselmotorer ha nära noll i utsläpp av just kväveoxider och partiklar.

I Nordamerika ökade leveranserna med 34% till 13.800 lastbilar samtidigt som vi har sett att orderingången har minskat på grund av att kunderna lade stora beställningar under slutet av 2011 och början av 2012 och att de avvaktar med beställningar som en konsekvens av en ökad oro kring utvecklingen i den amerikanska ekonomin. Den lägre efterfrågan gör att vi för närvarande producerar på en något för hög takt och vi förbereder oss för att balanserna produktionen i nivå med efterfrågan under hösten. Även i Nordamerika är det andra halvåret svårbedömt, men vi bibehåller vår bedömning om att totalmarknaden kommer att uppgå till cirka 250.000 tunga lastbilar under 2012.

Som förväntat påverkades den brasilianska marknaden under det andra kvartalet negativt av övergången till den nya hårdare emissionslagstiftningen Euro V och av avmattningen i den brasilianska ekonomin. Våra leveranser i Sydamerika minskade med 27% till 5.500 lastbilar. Den brasilianska regeringen har infört åtgärder för att stimulera ekonomin och subventioner för att öka investeringarna i bland annat lastbilar, men dessa har ännu inte fått någon större effekt. För att anpassa verksamheten till rådande efterfrågan drog vi i juni och juli ned produktionen. På grund av den lägre efterfrågan under det första halvåret och den betydligt lägre tillväxten i ekonomin sänker vi bedömningen om den brasilianska totalmarknaden från cirka 105.000 tunga lastbilar till cirka 90.000.

I Japan steg leveranserna av tunga lastbilar med 76% under det första halvåret, bland annat tack vare skattesubventioner på investeringar i nya lastbilar och mot bakgrund av att förra årets leveranser var låga i spåren av jordbävningen. Subventionerna har nu upphört och vi förväntar oss därför ett något svagare andra halvår. Tack vare den goda efterfrågan under inledningen av året bibehåller vi dock vår prognos om en totalmarknad på cirka 30.000 tunga lastbilar under 2012.

I Indien har marknaden försvagats men VECV, vårt samriskbolag tillsammans med Eicher Motors, fortsätter att utvecklas väl med ökade marknadsandelar, bra försäljning och hög lönsamhet. I övriga Asien har efterfrågan varit stabil, även om vi får signaler om en minskad efterfrågan inom mineral- och gruvindustrin.

Volvo CE går starkt
Under det andra kvartalet ökade Volvo CE:s försäljning med 15% till 19,7 miljarder kronor på en världsmarknad där de flesta regioner utanför Kina visade fortsatt tillväxt. Rörelseresultatet steg samtidigt till 2,6 miljarder kronor, vilket ger en rörelsemarginal på 13,3%. Den goda lönsamhetsutvecklingen är delvis ett resultat av ett konkurrenskraftigt helhetserbjudande med produkter och tjänster samt en god kostnadskontroll. Dessutom har resultatet påverkats av positiva poster av engångskaraktär på motsvarande 161 Mkr samt en fördelaktig valutakursutveckling.

Under kvartalet var försäljningstillväxten fortsatt stark, framför allt i Nordamerika. I Asien lyckades vi kompensera en vikande totalmarknad i Kina med att fortsätta att ta marknadsandelar samtidigt som efterfrågan i Sydostasien var fortsatt stark.

Allt eftersom kvartalet gick blev det tydligare att tillväxten dämpas på allt fler marknader världen över och vi ser tendenser till ökade lager hos våra återförsäljare i Europa och Kina i kombination med hårdare priskonkurrens. Vi har därför beslutat att ta ned produktionstakterna i våra europeiska och kinesiska fabriker och vi justerar samtidigt ned vår prognos om den europeiska marknaden. Vi räknar nu med att totalmarknaden i Europa kommer att ligga på ungefär samma nivå som ifjol.

Vår strategi med två varumärken har visat sig mycket framgångsrik i såväl Kina som Brasilien. I Brasilien har SDLG hittills bara sålt hjullastare men vi tar nu nästa steg och lanserar en serie grävmaskiner, som kommer att tillverkas i vår befintliga anläggning i Pederneiras.

Minskad försäljning påverkade lönsamheten för Volvo Bussar
Volvo Bussars försäljning minskade med 5% till 5,2 miljarder kronor. Rörelseresultatet uppgick till 176 Mkr inklusive 50 Mkr från mervärdesskattereduktionen i Brasilien. Rörelsemarginalen var 3,4%. Volvo Bussars lönsamhet påverkas negativt av låg efterfrågan i Europa och Nordamerika. Mycket hård konkurrens och lågt kapacitetsutnyttjande har lett till kraftig prispress på stadsbussar i dessa marknader. I Brasilien har efterfrågan på bussar med de nya Euro V-motorerna ännu inte kommit igång sedan de nya emissionsreglerna infördes i början av 2012. Vi har vidtagit åtgärder för att minska kapaciteten i det industriella systemet i Europa, Nordamerika och Sydamerika.

Däremot fortsätter framgångarna världen över för koncernens hybridbussar med inbrytningar på marknaderna i Brasilien och Mexiko. Till dags dato har vi sålt 760 hybridbussar runt om i världen. Med tanke på att bränslebesparingar på omkring 35% är fullt möjliga är vi övertygade om att allt fler städer kommer att efterfråga hybridbussar, och vi har en stark position i detta framtidssegment.

Bra lönsamhet i Volvo Penta, Volvo Aero och Volvo Financial Services
Volvo Penta redovisar ett rörelseresultat på 268 Mkr för det andra kvartalet, inklusive 69 Mkr från mervärdesskattereduktionen i Brasilien. Rörelsemarginalen uppgick till 12,1% under kvartalet som är säsongsmässigt starkt för eftermarknaden på marinsidan. Den svaga efterfrågan på marinmotorer i Europa i spåren av den utdragna krisen i den europeiska ekonomin vägdes upp av konkurrenskraftiga produkter och interna åtgärder för att sänka kostnaderna.

Volvo Aero hade en fortsatt bra lönsamhet med en rörelsemarginal på 15,7% i huvudsak som en konsekvens av förbättrad produktivitet och fördelaktig valutakursutveckling.

För vår kundfinansieringsverksamhet i Volvo Financial Services fortsätter kreditportföljen att växa samtidigt som lönsamheten förbättras. Avkastningen på eget kapital närmade sig under det andra kvartalet 10%. Trots en svag ekonomisk utveckling i södra Europa och en avmattning i Brasilien och Kina utvecklades portföljen väl.

Slutligen kan jag konstatera att vi parallellt med att fokusera på våra kunder arbetar intensivt med den omorganisation som syftar till öka koncernens effektivitet och att bättre ta tillvara potentialen i våra varumärken och produkter. Just nu ligger fokus på att identifiera områden där det finns möjlighet att genomföra effektiviseringar. Det pågår också ett omfattande arbete med att optimalt positionera våra varumärken i lastbilsverksamheten, ett arbete som förväntas vara klart mot slutet av året.


Olof Persson
VD och koncernchef