• Under det andra kvartalet steg nettoomsättningen med 6% till 83,9 miljarder kronor (79,0) vilket är det högsta hittills för ett andra kvartal. Nettoomsättningen steg med 1% justerat för förändrade valutakurser samt förvärvade och avyttrade enheter.

  • Rörelseresultatet uppgick till 7.335 Mkr det andra kvartalet (7.648) inklusive en positiv påverkan på 495 Mkr från en mervärdesskattereduktion i Brasilien hänförlig till tidigare år. Jämfört med det andra kvartalet 2011 hade förändrade valutakurser en positiv påverkan om 513 Mkr.

  • Rörelsemarginalen det andra kvartalet var 8,7% (9,7).

  • Det andra kvartalet uppgick resultatet per aktie före och efter utspädning till 2,40 kronor (2,52).

  • Det andra kvartalet var det operativa kassaflödet i industrirörelsen 2,5 Mdr kr (5,2).

  • AB Volvo förvärvar aktier i motortillverkaren Deutz AG och ökar ägandet till 25%.

  • AB Volvo avyttrar Volvo Aero till brittiska GKN för 6,9 miljarder kronor.