Finansiell sammanfattning

Nettoomsättning och rörelseresultat
Volvokoncernens nettoomsättning ökade med 6% till 83.904 Mkr det andra kvartalet 2012 (78.962) och rörelseresultatet uppgick till 7.335 Mkr (7.648). För detaljerad information om utvecklingen se respektive avsnitt längre fram i rapporten.

Finansnetto
Det andra kvartalets räntenetto var -535 Mkr, jämfört med -586 Mkr föregående år. Under det första kvartalet 2012 var räntenettot -553 Mkr.

Under det andra kvartalet påverkades Övriga finansiella intäkter och kostnader positivt med 27 Mkr från marknadsvärdering av derivat som används för att eliminera exponeringen i låneportföljen jämfört med en positiv påverkan på 242 Mkr under det andra kvartalet 2011.

Inkomstskatter
Det andra kvartalets skattekostnad uppgick till 1.820 Mkr (2.009), vilket motsvarar en skattesats på 27% (28).

Periodens resultat och resultatet per aktie
Periodens resultat uppgick till 4.943 Mkr under det andra kvartalet 2012, jämfört med 5.241 Mkr det andra kvartalet 2011.

Resultatet per aktie före och efter utspädning för det andra kvartalet uppgick till 2,40 kronor (2,52).