Viktiga händelser

Årsstämma i AB Volvo
Vid årsstämman i AB Volvo den 4 april 2012 beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att till aktieägarna dela ut 3,00 kronor per aktie.

Till styrelseledamöter i AB Volvo omvaldes Peter Bijur, Jean-Baptiste Duzan, Hanne de Mora, Anders Nyrén, Olof Persson, Ravi Venkatesan, Lars Westerberg och Ying Yeh. Till ny ledamot och styrelsens ordförande valdes Carl-Henric Svanberg. Han efterträder Louis Schweitzer, som hade avböjt omval.

Till ledamöter i valberedningen valdes Carl-Olof By, representerande AB Industrivärden, Jean-Baptiste Duzan, representerande Renault s.a.s, Lars Förberg, representerande Violet Partners LP, Håkan Sandberg, representerande Svenska Handelsbanken, SHB Pension Fund, SHB Employee Fund, SHB Pensionskassa och Oktogonen samt styrelsens ordförande.

AB Volvo undertecknar avsiktsförklaring med Deutz AG
Den 5 april meddelades att AB Volvo hade undertecknat en icke bindande avsiktsförklaring med Deutz AG som syftar till att undersöka förutsättningarna för att förlänga bolagens långsiktiga samarbete genom en gemensam utveckling av nästa generation medeltunga motorer för anläggningsmaskinssegmentet.

Avsiktsförklaringen syftar också till att undersöka möjligheterna för att etablera ett gemensamt samriskbolag i Kina för tillverkning av medeltunga motorer för anläggningsmaskinssegmentet där Deutz skulle ha en majoritetspost. Produktionsbolaget är ämnat att stödja Volvokoncernens förväntade tillväxt inom anläggningsmaskiner i Asien. Ett genomförande av planerna förutsätter att båda parter kommer överens om de slutgiltiga villkoren i ett bindande avtal.

Ofördelaktigt domstolsutslag i USA gällande Pentamotorer
Volvo Powertrain AB och den amerikanska miljöskyddsmyndigheten US Environmental Protection Agency, EPA, har en tvist om huruvida 8.354 Volvo Penta-motorer av årsmodell 2005 omfattas av de utsläppskrav som framgår av det avtal som ingicks mellan parterna 1999. Fredagen den 13 april 2012, beslutade en amerikansk domstol, att beordra Volvo att betala 72.006.337 dollar i böter och räntor. Beslutet kommer att överklagas. För ytterligare information se Risker och osäkerhetsfaktorer.


Detaljerad information om ovanstående händelser finns på www.volvokoncernen.se