Koncernchefens kommentar

Stabilt första kvartal

Under det första kvartalet 2012 fortsatte Volvokoncernens goda försäljningsutveckling. Nettoomsättningen steg med 10% till 78,8 miljarder kronor och var den högsta hittills för ett första kvartal. Utvecklingen var särskilt stark i Nordamerika där lastbilsverksamhetens försäljning steg med 42% och Volvo Construction Equipments med hela 111%. Från ett koncernperspektiv bidrog samtliga marknader med försäljningsökningar med undantag för Europa där försäljningen var på ungefär samma nivå som föregående år.

Rörelseresultatet på 6,2 miljarder kronor var i nivå med föregående år justerat för de poster av engångskaraktär som påverkade det första kvartalet både i år och förra året. Rörelsemarginalen på 7,9% är något lägre än 2011 framför allt som en effekt av förändrad marknadsmix.

Det operativa kassaflödet i industriverksamheten följde den normala, säsongsmässiga trenden och var negativt med 4,9 miljarder kronor, huvudsakligen på grund av ökat rörelsekapital. Koncernens finansiella nettoskuld var på en fortsatt låg nivå.

Lastbilar – bra utveckling i Nordamerika
Lastbilsverksamhetens nettoomsättning steg med 8% till 48,9 miljarder kronor. Ökade volymer i framför allt Nordamerika vägde mer än väl upp nedgångar i västra Europa och Brasilien. Rörelseresultatet och rörelsemarginalen minskade något till 3,5 miljarder kronor respektive 7,2%. Förklaringen till den lägre marginalen är framför allt den förändrade marknadsmixen med en lägre andel av försäljningen i Europa och Brasilien.

Efter en nedgång i efterfrågan på lastbilar i Europa under det fjärde kvartalet återhämtade sig marknaden igen mot slutet av det första kvartalet. Orderingången under det första kvartalet var 23.400 lastbilar, vilket är en ökning med 19% jämfört med det fjärde kvartalet. Som en konsekvens av den ökade orderingången planerar vi att öka produktionstakterna i Europa något under det andra kvartalet. Baserat på den nuvarande takten i orderingången och förväntningar om att en del kunder kommer att börja föryngra sina lastbilsflottor mot slutet av året höjer vi prognosen över marknaden för tunga lastbilar i Europa till cirka 230.000 fordon under 2012. Med den fortsatt stora osäkerhet som råder inte minst om den makroekonomiska utvecklingen, håller vi en fortsatt hög beredskap för att snabbt kunna reagera på förändringar i efterfrågan.

I Nordamerika levererade vi 12.800 tunga lastbilar samtidigt som vi tog order på 13.800 lastbilar under det första kvartalet. Den goda orderingången är till stor del ett resultat av våra Volvo- och Macklastbilars mycket goda bränsleeffektivitet, vilket allt fler kunder sätter värde på när dieselpriserna åter närmar sig rekordhöga nivåer. Den totala orderingången i branschen fortsätter att vara på en nivå som indikerar en marknad på 250.000 lastbilar i Nordamerika under 2012, vilket är i linje med vår nuvarande prognos.

Som väntat minskade orderingången i Sydamerika under det första kvartalet efter övergången till de nya, hårdare emissionskraven enligt Euro V som trädde i kraft i Brasilien vid årsskiftet. Vi kommer därför att ta ned produktionen i maj och juni. Samtidigt har utvecklingen på eftermarknaden varit stark och reservdelsförsäljnigen var i mars den högsta hittills, vilket är en klar signal om att våra kunders kapacitetsutnyttjande och lönsamhet är fortsatt goda. Vi räknar med att även det andra kvartalet kommer att påverkas av övergången från Euro III till Euro V. När konkurrenternas lager av Euro III-lastbilar minskat och när det nya stimulanspaketet för den brasilianska ekonomin och de nya förmånliga finansieringslösningarna börjar få effekt, räknar vi med att efterfrågan ökar igen under det andra halvåret. Vi har sett att vissa kunder förskjuter leveranserna av sina nya lastbilar in i maj för att kunna ta del av de nya lånen med lägre ränta. När det gäller den brasilianska marknaden behåller vi vår prognos om att den förväntas uppgå till cirka 105.000 tunga lastbilar under 2012.

I Japan har återuppbyggnadsarbetet efter fjolårets tsunami ännu inte tagit riktig fart. Trots detta har vi märkt av en ökning i efterfrågan på lastbilar under inledningen av året och vi behåller vår prognos om en marknad på cirka 30.000 tunga lastbilar under 2012.

I Indien hade VECV, vårt samriskbolag tillsammans med Eicher Motors, en rekordmånad i mars med fler än 6.000 tillverkade lastbilar. Både försäljningen och lönsamheten utvecklas väl, och vi fortsätter att investera för att växa vår verksamhet i denna dynamiska marknad.

Stark utveckling i Volvo CE
Volvo CE:s försäljning steg med 17% till 18 miljarder kronor trots att världsmarknaden för anläggningsmaskiner var på samma nivå som föregående år. Rörelseresultatet steg samtidigt till 2,1 miljarder kronor, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 11,8% – den högsta hittills för ett första kvartal.

Den starka försäljningsutvecklingen och höga lönsamheten är en kombination av tillväxt i alla regioner, med en mycket stark utveckling i Nordamerika, och att vi lyckades nå en försäljning och lönsamhet i nivå med föregående år i Kina, trots att marknaden där försvagades avsevärt. Den starka utvecklingen i Kina kommer av att vi fortsatt ta marknadsandelar tack vare en stark produktportfölj och våra ansträngningar att bygga upp stabila distributionskanaler för både Volvo- och SDLG-varumärket. Vi hade också en fördelaktig produktmix med en relativt sett större andel försäljning av tunga maskiner. Det är glädjande att vi ytterligare lyckats stärka ställningen som marknadsledare i Kina utan att ge avkall på vår prisposition, och detta gör oss än mer övertygade om att vår strategi med två varumärken är den rätta.

Svagare för Volvo Bussar och Volvo Penta
Volvo Bussars försäljning steg med 10% till 5,2 miljarder kronor tack vare höga leveranser i Brasilien, där kunderna mot slutet av förra året beställde många bussar före införandet av de nya striktare emissionsreglerna den 1 januari i år. Chassierna tillverkades i fjol, men påbyggnaderna färdigställdes hos fristående karossörer och fakturerades under det första kvartalet. Följaktligen hade vi en hög försäljning men låg produktion vid vår anläggning i Brasilien, vilket tillsammans med låg efterfrågan och hårdare priskonkurrens på stadsbussar i Europa påverkade Volvo Bussars lönsamhet negativt. Rörelsemarginalen var 1,2%.

Den svaga efterfrågan på marinmotorer består, och Volvo Pentas försäljning minskade med 6% till 1,9 miljarder kronor samtidigt som marginalen sjönk till 5,8%. Däremot har Volvo Aeros lönsamhet återhämtat sig som ett resultat av att produktiviteten i tillverkningen förbättrats och man nådde en rörelsemarginal på 14%.

Vår kundfinansieringsverksamhet fortsätter sin kontrollerade tillväxt samtidigt som utvecklingen i portföljen förbättras med ökad lönsamhet som följd. I mars genomförde Volvo Financial Services framgångsrikt sin andra värdepapperisering av tillgångar i USA.

Hög aktivitet i koncernen
Under det första kvartalet visade Volvokoncernen styrkan i att vara en global verksamhet, då nedgångar på vissa av våra betydelsefulla marknader vägdes upp av en positiv utveckling på andra marknader. Vi fortsätter att investera för att ytterligare utöka närvaron på tillväxtmarknaderna. Vi gör det genom att utveckla nya produkter för dessa marknader och ytterligare stärka försäljnings- och servicenäten.

Vi håller en hög takt i införandet av koncernens nya organisation. Ett av syftena med omorganisationen är att öka den interna effektiviteten, bland annat genom att eliminera onödigt dubbelarbete. Vi genomför just nu ett genomgripande analysarbete för att identifiera konkreta åtgärder, ett arbete som beräknas vara klart under det tredje kvartalet. Det finns mer att hämta på detta område. En effektivare Volvokoncern med överlag lägre kostnadsnivåer är av stor betydelse för att säkra framtida konkurrenskraft.


Olof Persson
VD och koncernchef