• Under det första kvartalet steg nettoomsättningen med 10% till 78,8 miljarder kronor (71,6). Nettoomsättningen steg med 7% justerat för förändrade valutakurser samt förvärvade och avyttrade enheter.
  • Rörelseresultatet uppgick till 6.239 Mkr det första kvartalet (6.522) inklusive en negativ påverkan om 66 Mkr relaterat till en tvist med amerikanska Environmental Protection Agency. Jämfört med det första kvartalet 2011 hade förändrade valutakurser en positiv påverkan om 403 Mkr.
  • Rörelsemarginalen det första kvartalet var 7,9% (9,1).
  • Det första kvartalet uppgick resultatet per aktie före och efter utspädning till 1,98 kronor (2,01).
  • Det första kvartalet var det operativa kassaflödet i industrirörelsen -4,9 Mdr kr (-4,0) vilket återspeglade ett normalt säsongsmönster.