Finansiell sammanfattning

Nettoomsättning och rörelseresultat
Volvokoncernens nettoomsättning ökade med 10% till 78.838 Mkr det första kvartalet 2012 och rörelseresultatet uppgick till 6.239 Mkr. För detaljerad information om utvecklingen se respektive avsnitt längre fram i rapporten.

Finansnetto
Det första kvartalets räntenetto var -553 Mkr, jämfört med -569 Mkr föregående år. Under det fjärde kvartalet 2011 var räntenettot -522 Mkr.

Under det första kvartalet påverkades Övriga finansiella intäkter och kostnader negativt med 17 Mkr från marknadsvärdering av derivat som används för att eliminera exponeringen i låneportföljen jämfört med en negativ påverkan på 29 Mkr under det första kvartalet 2011.

Inkomstskatter
Det första kvartalets skattekostnad uppgick till 1.510 Mkr (1.665), vilket motsvarar en skattesats på 27% (28).

Periodens resultat och resultatet per aktie
Periodens resultat uppgick till 4.092 Mkr under det första kvartalet 2012, jämfört med 4.181 Mkr det första kvartalet 2011.

Resultatet per aktie före och efter utspädning för det första kvartalet uppgick till 1,98 kronor (2,01).