Koncernchefens kommentar

Stark avslutning på rekordår

Volvokoncernens goda utveckling fortsatte under det fjärde kvartalet 2011. Försäljningen ökade i samtliga regioner, lönsamheten förbättrades och kassaflödet var starkt. Det fjärde kvartalets nettoomsättning på 86,5 miljarder kronor var en ökning med 18% jämfört med föregående år. Rörelseresultatet steg till 6.955 Mkr (5.518) med en rörelsemarginal på 8,0% (7,5). Det förbättrade resultatet är framför allt en effekt av den ökade försäljningen. Det operativa kassaflödet i industriverksamheten uppgick till 10,7 miljarder kronor (15,1).

Med kraft av den förbättrade lönsamheten och det goda kassaflödet är nettoskulden i industriverksamheten nu nere på 25% av eget kapital, vilket gör att koncernen står finansiellt starkt i en omvärld som för närvarande präglas av oro på de finansiella marknaderna och osäkerhet om den makroekonomiska utvecklingen.

Helår på rekordnivå
Om vi ser till helåret 2011 så genererade Volvokoncernen den högsta nettoomsättningen, det bästa rörelseresultatet och den högsta rörelsemarginalen hittills. Nettoomsättningen steg till 310 miljarder kronor (265), rörelseresultat förbättrades till 26,9 miljarder kronor (18,0) och rörelsemarginalen var 8,7% (6,8). Samtidigt steg avkastningen på det operativa kapitalet i industriverksamheten till 28,8% och avkastningen på eget kapital i koncernen till 23,1%.

Styrelsen föreslår en utdelning på 3,00 kronor per aktie för 2011, vilket är en höjning med 50 öre per aktie jämfört med föregående år.

Ökad lönsamhet i lastbilsverksamheten
Det fjärde kvartalet steg koncernens lastbilsleveranser med 21% till 68.600 fordon jämfört med 56.800 föregående år. Nettoomsättningen i lastbilsverksamheten steg med 19% till 57,3 miljarder kronor (48,0). Rörelseresultatet ökade till 4.906 Mkr (3.490) och rörelsemarginalen förbättrades till 8,6% (7,3) med kraft av den ökade försäljningen.

Under det fjärde kvartalet minskade orderingången till 57.700 lastbilar jämfört med 62.100 föregående år. Orderingången minskade i Europa och Sydamerika medan den ökade i Nordamerika.

Efterfrågan på lastbilar i Europa minskade under hösten, men tycks ha stabiliserats på en något lägre nivå mot slutet av året. Volvokoncernen har flyttat fram sina positioner på den europeiska marknaden och våra lastbilsvarumärken hade tillsammans en marknadsandel om 26%, drivet av en ökning för Volvovarumärket. Med den osäkerhet som råder i den europeiska ekonomin är det svårt att bedöma efterfrågan på lastbilar under 2012, men vi bibehåller vår bedömning att marknaden i Europa 29 kommer att hamna omkring 220.000 tunga lastbilar under 2012. Vi förväntar oss en svag inledning på året och en gradvis förbättring i takt med att kunderna börjar ersätta äldre lastbilar inför de hårdare emissionsregler som införs från och med 2014.

Den nordamerikanska marknaden för tunga lastbilar steg till 216.000 fordon under 2011. Tack vare konkurrenskraftiga produkter och bra försäljningsaktiviteter lyckades koncernen stärka sina marknadsandelar kraftigt. Vi har en fortsatt positiv syn på efterfrågan, vilken framför allt baseras på behovet att byta ut gamla lastbilar. Vi behåller bedömningen att totalmarknaden i Nordamerika fortsätter att växa och hamnar på omkring 250.000 tunga lastbilar under 2012.

Den brasilianska marknaden för tunga lastbilar uppgick till 112.000 fordon under 2011, vilket var något lägre än vi förutspått. En förklaring är att förköpen inför övergången till nya emissionsregler inte blev så stora som väntat. Vi hade stora framgångar i Brasilien under året och ökade vår marknadsandel inom tunga lastbilar med två procentenheter till 17,1%. Marknaden i Brasilien kommer att vara svag under inledningen av 2012, men vi räknar med att den återhämtar sig successivt under året. Vi bibehåller bedömningen om en marknad i storleksordningen 105.000 tunga lastbilar för helåret 2012.

I både Europa och Brasilien har vi dragit ned produktionstakterna under inledningen av året för att möta den lägre orderingången medan produktionen i Japan, Indien och Nordamerika ligger kvar på ungefär samma nivåer som under slutet av 2011.

Volvo CE stärker positionen
Volvo CE:s nettoomsättning steg med 14% till 16,8 miljarder kronor (14,7) det fjärde kvartalet. Rörelseresultatet uppgick till 1.649 Mkr (1.758) och rörelsemarginalen till 9,8% (12,0). De flesta marknader uppvisade en positiv försäljningsutveckling, med undantag för den kinesiska marknaden som var relativt svag. Med nya produktprogram och med lokal produktion stärker Volvo CE sin position på viktiga tillväxtmarknader. I Kina lanserade SDLG nyligen fyra uppdaterade och en helt ny grävmaskin, som ska bidra till att vi stärker ställningen som marknadsledare. Under kvartalet rullade dessutom den första grävmaskinen av den nya produktionslinjen i Indien.

Volvo Bussar hade ett ur historiskt perspektiv bra år sett från både volym- och lönsamhetssynpunkt. Detta har åstadkommits genom att satsningarna i tillväxtmarknaderna utvecklats mycket bra och kompenserat de fortsatt svaga marknaderna i Europa och USA. Under det fjärde kvartalet steg rörelseresultatet till 295 Mkr (221) och rörelsemarginalen till 4,4% (3,9).

Volvo Penta påverkas av en fortsatt svag marknad för marinmotorer och under senare tid även för industrimotorer, men gjorde trots det ett rörelseresultat på 94 Mkr (73) med en rörelsemarginal på 4,8% (3,6). För vår kundfinansieringsverksamhet i VFS pekar utvecklingen åt rätt håll med portföljtillväxt och minskade kreditförluster. Trots en betydande motvind från valutakurserna, uppgick Volvo Aeros rörelsemarginal till 8,1% under det fjärde kvartalet. Under kvartalet meddelade vi att vi har påbörjat en process som syftar till att avyttra Volvo Aero.

Omorganisation för ökad försäljning och lönsamhet
Den 1 januari 2012 infördes Volvokoncernens nya organisation som syftar till att bättre ta tillvara den globala potentialen hos produkter och varumärken inom lastbilsverksamheten och att öka koncernens effektivitet. Omorganisationen löper enligt plan med den nya ledningsstrukturen på plats. Vi har också påbörjat arbetet med att optimera vår varumärkesportfölj på lastbilssidan. Mycket arbete återstår, men vi har tagit de första stegen på en väg som över tid kommer att leda till både ökad försäljning och förbättrad lönsamhet.


Olof Persson
VD och koncernchef