• Under det fjärde kvartalet steg nettoomsättningen med 18% till 86,5 Mdr kr (73,4). Nettoomsättningen steg med 20% justerat för förändrade valutakurser samt förvärvade och avyttrade enheter. För helåret steg nettoomsättningen med 17% till 310,4 miljarder kronor (264,7).
  • Rörelseresultatet uppgick till 6.955 Mkr för det fjärde kvartalet (5.518). Jämfört med det fjärde kvartalet 2010 hade förändrade valutakurser en negativ påverkan om 425 Mkr. För helåret var rörelseresultatet det högsta hittills och uppgick till 26,9 miljarder kronor (18,0).
  • Rörelsemarginalen det fjärde kvartalet var 8,0% (7,5). För helåret uppgick rörelsemarginalen till rekordhöga 8,7% (6,8).
  • Det fjärde kvartalet uppgick resultatet per aktie före och efter utspädning till 2,33 kronor (1,59). För helåret uppgick resultatet per aktie efter utspädning till 8,75 kronor (5,36).
  • Det fjärde kvartalet var det operativa kassaflödet i industrirörelsen 10,7 Mdr kr (15,1).
  • Avkastningen på eget kapital uppgick till 23,1% under 2011 (16,0).

  • Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning på 3,00 kronor per aktie (2,50).