Finansiell sammanfattning

Nettoomsättning
Volvokoncernens nettoomsättning ökade med 18% till 86.507 Mkr under det fjärde kvartalet 2011, jämfört med 73.398 Mkr samma kvartal föregående år.

Rörelseresultat
Volvokoncernens rörelseresultat uppgick till 6.955 Mkr under det fjärde kvartalet, jämfört med 5.518 Mkr föregående år. För detaljerad information om utvecklingen se respektive avsnitt längre fram i rapporten.

Finansnetto
Det fjärde kvartalets räntenetto var -522 Mkr, jämfört med -655 Mkr föregående år. Under det tredje kvartalet 2011 var räntenettot -589 Mkr.

Under det fjärde kvartalet påverkades Övriga finansiella intäkter och kostnader positivt med 34 Mkr från marknadsvärdering av derivat som används för att eliminera exponeringen i låneportföljen jämfört med en negativ påverkan på 117 Mkr under det fjärde kvartalet 2010.

Under det fjärde kvartalet 2010 hade en devalvering i Venezuela en negativ påverkan på Övriga finansiella intäkter och kostnader på 157 Mkr.

Inkomstskatter
Det fjärde kvartalets skattekostnad uppgick till 1.592 Mkr (1.078), vilket motsvarar en skattesats på 25% (24).

Periodens resultat och resultatet per aktie
Periodens resultat uppgick till 4.798 Mkr under det fjärde kvartalet 2011, jämfört med 3.415 Mkr det fjärde kvartalet 2010.

Resultatet per aktie före och efter utspädning för det fjärde kvartalet uppgick till 2,33 kronor (1,59).