Viktiga händelser

Nya finansiella mål för AB Volvo
I september meddelades att AB Volvos styrelse hade beslutat om att införa nya finansiella mål för Volvokoncernen från och med 2012. Syftet med de nya målen är att tillväxten och lönsamheten hos koncernens olika verksamheter årligen skall mätas och jämföras med konkurrenternas. 

   De finansiella målen för koncernen blir nu som följer:

  • Den årliga organiska försäljningsökningen inom lastbilsverksamheten, bussverksamheten, anläggningsmaskinsverksamheten samt Volvo Penta skall vara lika med eller högre än ett viktat genomsnitt för jämförbara konkurrenter.
  • Rörelsemarginalen för lastbilsverksamheten, bussverksamheten, anläggningsmaskinsverksamheten samt Volvo Penta skall varje år vara bland de två högsta vid en jämförelse med respektive konkurrenter.
  • För kundfinansieringsverksamheten behålls nuvarande mål om en ROE (avkastning på eget kapital) om 12-15% och en soliditet överstigande 8%. Volvo Aero har ett mål om en ROE på 15-25%. Vid beräkning av ROE för Volvo Aero kommer Volvo Aero att tillskrivas samma soliditet som koncernens industriverksamhet.
  • När det gäller målet för kapitalstrukturen så skall den finansiella nettoskuldsättningen för industriverksamheten inklusive pensionsskulder under normala förhållanden ligga under 40% av eget kapital.

Volvokoncernen strukturerar om sin lastbilsaffär och inför ny organisation
Volvokoncernen inför en ny organisation som bättre tar tillvara den globala potentialen hos produkter och varumärken inom lastbilsverksamheten. Bland annat kommer marknad och försäljning för samtliga lastbilsbolag att läggas i tre regionala organisationsenheter direkt under koncernchefen. På samma sätt förs också all produktutveckling och produktion av lastbilar och motorer in i två nya centrala organisationsenheter under koncernchefen. Produktion, produktplanering och produktutveckling för affärsområden som inte ingår i lastbilsverksamheten kommer att ligga kvar hos respektive affärsområde. Den nya organisationen införs från och med den 1 januari 2012.