Koncernchefens kommentar

Högre rörelseresultat

Under det tredje kvartalet 2011 var efterfrågan fortsatt god på de flesta av Volvokoncernens marknader. Försäljningen steg till 73,3 miljarder kronor, vilket var en ökning med 22% jämfört med föregående år om man justerar för förändrade valutakurser. Rörelseresultatet förbättrades till 5,8 miljarder kronor jämfört med 4,9 miljarder kronor förra året, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 7,9% (7,7). Förändrade valutakurser påverkade rörelseresultatet negativt med 1,8 miljarder kronor. Det operativa kassaflödet i industriverksamheten under det säsongsmässigt svaga tredje kvartalet uppgick till 2,2 miljarder kronor, vilket var avsevärt bättre än föregående år.

Fortsatt lönsamhetsförbättring inom Lastbilar i det tredje kvartalet
Vår lastbilsverksamhet ökade försäljningen med 22% till 47,7 miljarder kronor justerat för valutakursförändringar.  Rörelseresultatet steg till 3.962 Mkr (2.700) och rörelsemarginalen förbättrades till 8,3% (6,6). Leveranstakten var fortsatt hög liksom kapacitetsutnyttjandet i det industriella systemet. 

Volvokoncernens lastbilsmarknader hade överlag en positiv utveckling under kvartalet och våra lastbilsmärken tog marknadsandelar i såväl Europa som Nord- och Sydamerika. Vårt konkurrenskraftiga helhetserbjudande med både lastbilar och tjänster och våra starka återförsäljare bidrog till framgångarna. Med en orderingång på 60.000 lastbilar och med leveranser på 55.000 så fortsatte vi att bygga vår orderbok.  I genomsnitt har vi leveranstider på cirka tio veckor i Europa och längre än så i Nordamerika, vilket innebär att vi i Europa är i princip fullbokade för innevarande år och i Nordamerika tar vi nu order för början av 2012.

Vår bedömning är att totalmarknaden i Europa 29 kommer att uppgå till cirka 240.000 tunga lastbilar i år (föregående prognos 230.000-240.000). I Europa har vi sett en viss avmattning på senare tid. Produktionen, som ökades något i augusti, ligger för närvarande något högre än orderingångstakten varför vi nu förbereder oss på att minska tillverkningstakterna i det europeiska produktionssystemet i början av nästa år. Efterfrågan fortsätter att vara på bra nivåer i norra Europa och Ryssland medan södra Europa och delar av östra Europa är svagare. Totalmarknadens utveckling i Europa under 2012 är svårbedömd på grund av det osäkra makroekonomiska läget, men mot bakgrund av ett fortsatt utbytesbehov så är vår nuvarande bedömning att marknaden för tunga lastbilar i Europa 29 kommer att uppvisa en mindre nedgång på i storleksordningen 10% under 2012.

Vi sänker vår totalmarknadsprognos i Nordamerika för i år till cirka 210.000 tunga lastbilar (tidigare 230.000-240.000), men vi förväntar oss en ökning av efterfrågan nästa år. Neddragningen i år är främst en konsekvens av att ökningen i produktionstakt för branschen som helhet tagit längre tid än vi förväntat oss. Produktionen löper nu bättre på de nya högre takterna. Vår positiva syn på efterfrågan under 2012 baseras framförallt på att delar av den ålderstigna lastbilsflottan nu börjar bli oekonomisk att hålla i drift, jämfört med de nya lastbilar vi lanserade under 2010 som har betydligt lägre bränsleförbrukning. Vi räknar med att totalmarknaden för tunga lastbilar i Nordamerika växer med i storleksordningen 20% under 2012.

Även i Japan är signalerna om ökad efterfrågan allt tydligare i takt med att återuppbyggnadsarbetet efter jordbävningen och tsunamin tidigare i år kommer igång. För helåret är vår bedömning att totalmarknaden hamnar på omkring 25.000 tunga lastbilar. Under 2012 förväntas totalmarknaden för tunga lastbilar öka med omkring 20% efter några mycket svaga år. Jag kan med tillfredsställelse konstatera att introduktionen av UD:s nya medeltunga lastbil Condor så här långt varit mycket framgångsrik, och med de nya modellerna har vi nu en marknadsandel på strax under 20%, vilket är 10 procentenheter mer än vi hade med de gamla medeltunga modellerna.

I Brasilien har vi lanserat ett helt nytt modellprogram Volvo VM, som kommer bidra till att stärka vår position i det viktiga distributionssegmentet. I samband med övergången till nya emissionsregler den 1 januari 2012 räknar vi med att marknaden i Brasilien försvagas under inledningen av 2012, men att den därefter återhämtar sig med kraft av en fortsatt bra ekonomisk utveckling i landet. Vi förväntar oss en totalmarknad på cirka 120.000 tunga lastbilar innevarande år och en viss nedgång på omkring 10% för helåret 2012.

Utvecklingen i den globala ekonomin är svårbedömd. På kort sikt följer vi efterfrågeutvecklingen och tillgången på likviditet från det finansiella systemet noggrant. En försämring kan komma att förändra våra prognoser för nästa år. Med 17% av vår arbetskraft på visstidskontrakt, så är vi beredda att snabbt vidta de åtgärder som krävs för att anpassa oss till eventuella förändringar i efterfrågan.

Lyckad lansering av nya anläggningsmaskiner
Justerat för förändrade valutakurser steg anläggningsmaskiners nettoomsättning med 27% till 15 miljarder kronor under det tredje kvartalet. Rörelseresultatet uppgick till 1.403 Mkr, vilket ger en rörelsemarginal på 9,4%. Jämfört med föregående år påverkade förändrade valutakurser lönsamheten negativt med 400 Mkr, framför allt som en effekt av den försvagade amerikanska dollarn.

För vår anläggningsmaskinsverksamhet fortsatte marknaderna att växa med undantag av Kina, där vi sett en avmattning i efterfrågan som en effekt av de åtstramningar som myndigheterna infört för att stävja inflationen. Vi har dock bibehållit vår position som marknadsledande i Kina. Sedan finanskrisen har återhämtningen på de mogna marknaderna varit ganska blygsam och vi befinner oss fortfarande långt ifrån vad som kan betecknas som normala nivåer. Mot denna bakgrund förväntar vi oss en fortsatt, om än måttlig, tillväxt i efterfrågan på de flesta mogna marknader under 2012.

Volvo CE har under året genomfört en mycket lyckad introduktion av maskiner som uppfyller de senaste emissionsreglerna i Europa och Nordamerika. Vi var först ut bland konkurrenterna med att lansera maskiner som uppfyller de nya kraven och har lyckats kompensera oss för de ökade kostnaderna dessa medför och samtidigt behållit och i vissa fall tagit marknadsandelar.

För Bussar och Volvo Penta är efterfrågan svag både i Europa och i Nordamerika, medan mönstret är det omvända på tillväxtmarknaderna. Volvo Pentas industrimotoraffär fortsätter att utvecklas väl, medan kunderna inom båtmotormarknaden är fortsatt avvaktande. För Bussar går utvecklingen mycket starkt i Brasilien, dels som en konsekvens av att kunder köper bussar inför de hårdare emissionsreglerna som införs i början av nästa år, dels tack vare en konkurrenskraftig produktportfölj.

Nya finansiella mål och ny organisation
I slutet av september beslutade styrelsen om att införa nya finansiella mål för koncernen med början 2012 – mål som innebär att vi tydligt kommer att mätas mot våra konkurrenter. Styrelsen konstaterar att Volvokoncernen idag har den storlek och geografiska bredd som behövs för att bli långsiktigt framgångsrik och skickade med de nya målen tydliga signaler om att vi behöver fortsätta att öka lönsamheten. Målet för lönsamheten är att ha den högsta eller näst högsta rörelsemarginalen i jämförelse med konkurrenterna.

Volvokoncernen har haft en mycket bra tillväxt det senaste decenniet och har vuxit till en globalt ledande aktör inom tunga lastbilar, anläggningsmaskiner och dieselmotorer. Men företag blir aldrig färdiga och nu är det dags att ta nästa steg. Den 1 januari 2012 inför vi en ny organisation som bättre ska ta tillvara den globala potentialen hos produkter och varumärken inom lastbilsverksamheten. Från att tidigare ha varit uppdelat på fyra olika varumärkesbolag, Volvo Lastvagnar, Renault Trucks, Mack Trucks och UD Trucks, förs marknad, försäljning och varumärkesansvar inom lastbilsbolagen nu in i tre nya geografiska enheter direkt under min ledning. På samma sätt förs också all produktutveckling och inköp, samt produktion av lastbilar och motorer in i två nya centrala enheter. Samtidigt integreras de stödjande affärsenheterna in i den nya funktionella organisationen.

Vi gör det här för att få en mer snabbfotad och effektiv organisation med ännu större fokus på våra kunder och varumärken. Våra produkter tar marknadsandelar runt om i världen och jag ser omorganisationen som ett sätt att säkerställa att vi fortsätter den positiva utvecklingen samtidigt som vi blir effektivare i allt vi gör.


Olof Persson
VD och koncernchef