Nettoomsättning
Volvokoncernens nettoomsättning ökade med 15% till 73.321 Mkr det tredje kvartalet 2011, jämfört med 63.969 Mkr samma kvartal föregående år.

Rörelseresultat
Volvokoncernens rörelseresultat uppgick till 5.774 Mkr under det tredje kvartalet, jämfört med 4.913 Mkr föregående år. Industriverksamhetens rörelseresultat uppgick till 5.523 Mkr (4.866). Rörelseresultatet i Volvokoncernens kundfinansieringsverksamhet uppgick till 251 Mkr (48). För detaljerad information om utvecklingen se respektive avsnitt längre fram i rapporten.

Finansnetto
Det tredje kvartalets räntenetto var -589 Mkr, jämfört med -624 Mkr föregående år. Under det andra kvartalet 2011 var räntenettot -586 Mkr.

Under det tredje kvartalet påverkades Övriga finansiella intäkter och kostnader positivt med 297 Mkr från marknadsvärdering av derivat som används för att eliminera exponeringen i låneportföljen jämfört med en positiv påverkan på 272 Mkr under det tredje kvartalet 2010.

Inkomstskatter
Det tredje kvartalets skattekostnad uppgick till 1.548 Mkr (1.401), vilket motsvarar en skattesats på 28% (33).

Periodens resultat och resultatet per aktie
Periodens resultat uppgick till 3.895 Mkr under det tredje kvartalet 2011, jämfört med 2.851 Mkr det tredje kvartalet 2010.

Resultatet per aktie före och efter utspädning för det tredje kvartalet uppgick till 1,89 kronor (1,38).