Det tredje kvartalet 2011

  • Under det tredje kvartalet steg nettoomsättningen med 15% till 73,3 Mdr kr (64,0). Nettoomsättningen steg med 22% justerat för förändrade valutakurser samt förvärvade och avyttrade enheter.
  • Rörelseresultatet uppgick till 5,8 Mdr kr det tredje kvartalet (4,9). Rörelsemarginalen det tredje kvartalet var 7,9% (7,7). Jämfört med det tredje kvartalet 2010 påverkade förändrade valutakurser rörelseresultatet negativt med cirka 1,8 miljarder kronor.
  • Det tredje kvartalet var det operativa kassaflödet i industrirörelsen 2,2 Mdr kr (-1,9).
  • Det tredje kvartalet uppgick resultatet per aktie före och efter utspädning till 1,89 kronor (1,38).
  • Avkastningen på eget kapital uppgick till 22,1% på rullande tolv månader.