Koncernchefens kommentar

Ökad lönsamhet

Under det andra kvartalet fortsatte Volvokoncernens försäljning att öka som en effekt av att återhämtningen på koncernens mogna marknader håller i sig och en fortsatt god efterfrågan på tillväxtmarknaderna. Försäljningen är nu uppe på samma nivå som före den finansiella krisen som drabbade världen för några år sedan med en lönsamhet som nu befinner sig på den högsta nivån hittills i termer av såväl rörelsemarginal som avkastning på eget kapital.

Koncernens försäljning steg med 15% jämfört med det andra kvartalet 2010 och uppgick till 79 miljarder kronor. Justerat för förändrade valutakurser steg försäljningen med 29%. Försäljningen var fortsatt stark i östra Europa, Asien och Sydamerika dels som en effekt av bra marknadsutveckling, men också tack vare att vi de senaste åren investerat i industriell närvaro, distributionskanaler och servicenät i dessa marknader. I Nord- och Centraleuropa är efterfrågan på en historiskt sett bra nivå och i Nordamerika stiger efterfrågan på våra produkter, framför allt drivet av ett uppdämt utbytesbehov.

Rörelseresultatet uppgick till 7,6 miljarder kronor under det andra kvartalet med en rörelsemarginal på 9,7%. Lönsamheten har förbättrats jämfört med föregående år trots en betydande negativ valutautveckling och att effekterna från jordbävningen och den efterföljande tsunamin i Japan tidigare i år drog ned resultatet med totalt 400 Mkr, vilket dock är lägre än tidigare förväntat. Den förbättrade lönsamheten är en effekt av den ökade försäljningen i kombination med förbättrad effektivitet i det industriella systemet samt ökade bruttomarginaler tack vare konkurrenskraftiga produkter. Vi fortsätter dessutom att hålla hårt i kostnaderna.

Det operativa kassaflödet i Industriverksamheten uppgick till 5,2 miljarder kronor, vilket är något lägre än föregående år som en effekt av att rörelsekapitalet ökat. Dock har ansträngningarna att förbättra kapitaleffektiviteten varit framgångsrika och rörelsekapitalets omsättningshastighet är nere på 22 dagar jämfört med 35 dagar föregående år.

Bra lönsamhet i lastbilsverksamheten

Under det andra kvartalet fortsatte vår lastbilsverksamhet att utvecklas väl med en försäljning som steg 20% till 50 miljarder kronor och med ett rörelseresultat på 5.106 Mkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 10,2%. De flesta av våra marknader utvecklas väl och under kvartalet hade vi fortsatt en orderingång som översteg leveranserna. Dessutom har vi väl fungerande distributionskanaler och konkurrenskraftiga produkter som tar marknadsandelar och det är glädjande att koncernen i det tunga lastbilssegmentet nått en marknadsandel på 20% i USA och drygt 28% i Europa.

I Japan har våra medarbetare arbetat mycket hårt och sedan juni är tillverkningen vid UD Trucks åter tillbaka på normala nivåer. Vi har också genomfört flera viktiga lanseringar av nya produkter den senaste tiden. UD Trucks har börjat sälja den helt nya generationen medeltunga Condor med nya koncerngemensamma motorer. Denna nya generation lastbilar kommer att avsevärt stärka vår konkurrenskraft i detta viktiga produktsegment i Japan.

I Brasilien har vi, som första tillverkare, visat lastbilar med Euro 5-motorer inför de nya emissionsregler som införs vid årsskiftet. Dessa lastbilar har avsevärt bättre miljöegenskaper.

Vår satsning på miljöanpassade lastbilar har tagit ett stort steg framåt med Volvo FM MethaneDiesel. Lastbilen drivs av upp till 75% gas och kan med sin bränsleeffektiva tekniklösning avsevärt minska koldioxidutsläppen vid långa transporter. Vi fortsätter också vår satsning på hybrider. I Europa har Volvo Lastvagnar börjat sälja Volvo FE Hybrid och Renault Trucks har levererat den första hybridlastbilen Renault Premium Distribution Hybrys.

När det gäller marknadsförutsättningarna så bibehåller vi vår tidigare bedömning att lastbilsmarknaden i såväl Europa som Nordamerika uppgår till 230.000-240.000 tunga lastbilar under 2011.

God lönsamhet i de flesta affärsområden

Volvo CE:s försäljning steg med 15% till 17,5 miljarder kronor efter en stark försäljningsutveckling på de flesta marknader. Rörelseresultatet uppgick till 1.893 Mkr med en rörelsemarginal på 10,8%.

I Kina har myndigheternas åtgärder för att minska inflationen genom att höja räntorna och begränsa kreditgivningen medfört att efterfrågan på anläggningsmaskiner dämpats. Koncernen har dock ytterligare stärkt positionen som marknadsledande inom hjullastare och grävmaskiner i Kina med en andel på 11,8% hittills i år.

Lanseringen av fler än 50 nya modeller av anläggningsmaskiner som uppfyller de senaste emissionskraven i Europa och Nordamerika har varit mycket framgångsrik, vilket bekräftades vid kunddagarna i Eskilstuna då så många som 10.000 kunder från 70 länder fick tillfälle att lära sig mer om de nya produkterna.

För Volvo Penta fortsätter efterfrågan på industrimotorer att utvecklas väl medan marinsidan har det trögare. Det är dock glädjande att Volvo Penta tar marknadsandelar inom både industri- och marinmotorer. Volvo Penta redovisade en rörelsemarginal på 12,2% för kvartalet.

Trots fortsatt låg efterfrågan på stadsbussmarknaderna i Europa och Nordamerika så nådde Volvo Bussar en rörelsemarginal på 4,9%. Det är tack vare genomförda åtgärder för att sänka kostnaderna och effektivisera den industriella strukturen som är de huvudsakliga förklaringarna till den stärkta lönsamheten.

Volvo Aeros rörelsemarginal uppgick till 3,5%. Resultatet förbättrades något jämfört med det svaga första kvartalet, men lönsamheten pressades fortsatt av ofördelaktiga valutor, produktionsstörningar och problem hos underleverantörer.

För vår kundfinansieringsverksamhet i VFS växer kreditportföljen i bra takt tack var ökad nyfinansiering. Rörelseresultatet på 250 Mkr är en avsevärd förbättring jämfört med föregående år främst tack vare kraftigt minskade kreditförluster.

Ser positivt på koncernens utveckling

Mot bakgrund av nuvarande makroekonomiska oro har vi på kort sikt bibehållit en hög grad av flexibilitet för att snabbt kunna anpassa oss till eventuella förändringar i marknadsefterfrågan.

Jag är övertygad om att koncernen framgent kommer att fortsätta sin positiva utveckling. Vårt intensiva arbete med att utveckla och lansera ett stort antal nya produkter som ska ut på marknaden de närmaste åren fortsätter. Vi har ett starkt nätverk av återförsäljare som arbetar nära tillsammans med kunderna – ett nätverk som vi nu investerar i för att stärka ytterligare. Men framför allt har koncernen en stor styrka i sina anställda, som arbetar hårt för att skapa värde för kunder och ägare och som det varit ett nöje att arbeta tillsammans med. Jag vill också tacka aktieägarna för att jag haft deras förtroende att få vara VD och koncernchef för Volvokoncernen de senaste 14 åren.

Leif Johansson
VD och koncernchef