• Under det andra kvartalet steg nettoomsättningen med 15% till 79 Mdr kr jämfört med 69 Mdr kr föregående år. Nettoomsättningen steg med 29% justerat för förändrade valutakurser samt förvärvade och avyttrade enheter.

  • Rörelseresultatet uppgick till 7,6 Mdr kr under det andra kvartalet jämfört med 4,8 Mdr kr föregående år. Rörelsemarginalen det andra kvartalet var 9,7% (6,9). Jämfört med det andra kvartalet 2010 påverkade förändrade valutakurser rörelseresultatet negativt med cirka 1,7 miljarder kronor.

  • Rörelseresultatet påverkades negativt av effekter från jordbävningen och tsunamin i Japan uppgående till totalt cirka 400 Mkr, varav 100 Mkr i lastbilsverksamheten och 300 Mkr i Anläggningsmaskiner.

  • Högsta rörelseresultatet och rörelsemarginalen hittills för Volvokoncernen med en rörelsemarginal i lastbilsverksamheten på över 10%.

  • Det andra kvartalet var det operativa kassaflödet i industrirörelsen 5,2 Mdr kr (8,5).

  • Det andra kvartalet uppgick resultatet per aktie före och efter utspädning till 2,52 kronor (1,55).

  • Avkastningen på eget kapital uppgick till 21,3% på rullande tolv månader.