Finansiell sammanfattning

Nettoomsättning

Volvokoncernens nettoomsättning ökade med 15% till 78.962 Mkr det andra kvartalet 2011, jämfört med 68.765 Mkr samma kvartal föregående år.

Rörelseresultat

Volvokoncernens rörelseresultat uppgick till 7.648 Mkr under det andra kvartalet, jämfört med 4.770 Mkr föregående år. Industriverksamhetens rörelseresultat uppgick till 7.398 Mkr (4.763). Rörelseresultatet i Volvokoncernens kundfinansieringsverksamhet uppgick till 250 Mkr (7). För detaljerad information om utvecklingen se respektive avsnitt längre fram i rapporten.

Finansnetto

Det andra kvartalets räntenetto var -586 Mkr, jämfört med -703 Mkr föregående år. Under det första kvartalet 2011 var räntenettot -569 Mkr.

Under det andra kvartalet påverkades Övriga finansiella intäkter och kostnader positivt med 242 Mkr från marknadsvärdering av derivat som används för att eliminera exponeringen i låneportföljen jämfört med en positiv påverkan på 433 Mkr under det andra kvartalet 2010.

Inkomstskatter

Det andra kvartalets skattekostnad uppgick till 2.009 Mkr (1.315), vilket motsvarar en skattesats på 28% (29).

Periodens resultat och resultatet per aktie

Periodens resultat uppgick till 5.241 Mkr under det andra kvartalet 2011, jämfört med 3.226 Mkr det andra kvartalet 2010.

Resultatet per aktie före och efter utspädning för det andra kvartalet uppgick till 2,52 kronor (1,55).