Företagsförvärv och avyttringar

Per det första kvartalets utgång uppgår tillgångar och skulder som innehas för försäljning till 134 Mkr (136) respektive 134 Mkr (135). I samband med omklassificeringen har kostnader om 54 Mkr (-) påverkat rörelseresultatet i segmentet Gemensamma koncernfunktioner och övrigt. Beroende på hur försäljningsprocessen fortlöper kan marknadsvärdet av de poster som har klassificerats som innehas för försäljning komma att ändras i kommande perioder eller när transaktionerna avslutas.

Volvo Aero har under kvartalet förvärvat minoritetens andel, 22 %, av Volvo Aero Norge och har därmed blivit ensam ägare till bolaget. Transaktionen har endast en marginell effekt på Volvokoncernens resultat och finansiella ställning.

Under det första kvartalet har Volvo utökat ägandet i uthyrningsverksamheter för anläggningsmaskiner genom förvärv av tillgångar och skulder. Detta har inte givit någon väsentlig påverkan på Volvokoncernen.Volvokoncernen har under det första kvartalet inte gjort några andra förvärv eller avyttringar som har haft en väsentlig påverkan på koncernens räkenskaper.

Förvärv efter periodens slut
Volvokoncernen har efter kvartalets slut inte gjort några andra förvärv eller avyttringar som har haft en väsentlig påverkan på koncernens räkenskaper.