Risker och osäkerhetsfaktorer

All affärsverksamhet inbegriper risker – ett kontrollerat risktagande är en förutsättning för att upprätthålla en uthålligt god lönsamhet. Risk kan vara beroende av händelser i omvärlden och påverka en viss bransch eller marknad. Risken kan även vara rent företagsspecifik. Volvokoncernen arbetar dagligen med att identifiera, mäta och hantera risker, och i vissa fall kan Volvokoncernen påverka sannolikheten att en riskrelaterad händelse inträffar. I de fall händelsen ligger utom Volvokoncernens kontroll inriktas arbetet på att mildra konsekvenserna.

Volvokoncernen är exponerad mot tre huvudkategorier av risker:

Omvärldsrisk – såsom fordonsbranschens cykliska natur, den hårda konkurrensen och prisförändringar samt ändrade krav till följd av regleringar;

Finansiell risk – som valutakursförändringar, ränteförändringar, marknadsvärde på aktier och andra finansiella instrument samt kredit- och likviditetsrisker;

Verksamhetsrisk – som produktförnyelse, beroende av leverantörer, skydd av immateriella tillgångar, rättstvister och humankapitalrisker. För en utförligare beskrivning av dessa risker hänvisas till Riskhanteringsavsnittet på sidorna 53-55 i Volvokoncernens Årsredovisning för 2010. Årsredovisningen finns tillgänglig på internet på www.volvokoncernen.se. Risker på kort sikt har i förekommande fall även beskrivits i respektive affärsområdes del av rapporten.
 
Jordbävningen och den efterföljande tsunamin i Japan påverkar koncernen till största del genom produktionsstörningar orsakade av försenade leveranser från leverantörerna. Detta kan eventuellt leda till minskad försäljning för koncernen och extra produktionsrelaterade kostnader. Ansträngningar görs för att minska dessa effekter men de skulle kunna leda till väsentlig negativ påverkan på koncernens rörelseresultat under kommande kvartal.

En efterfrågeökning skulle kunna leda till förseningar i inleveranser beroende på leverantörernas finansiella instabilitet eller brist på resurser.

Osäkerhet avseende kunders tillgång till finansiering av produkter i tillväxtmarknader kan ha en negativ påverkan på efterfrågan.

Volvo prövar årligen, eller oftare om behov föreligger, värdet på goodwill och andra immateriella tillgångar i sina affärsområden för eventuellt nedskrivningsbehov. Övervärden varierar mellan de olika verksamheterna och är således i olika grad känsliga för förändringar i antaganden och omvärldsfaktorer. Instabilitet i marknadens återhämtning och volatilitet i räntor och valutor kan leda till indikation på nedskrivningsbehov.

Rapporterade eventualförpliktelser återspeglar en del av Volvos riskexponering. Totala eventualförpliktelser uppgick den 31 mars 2011 till 10,9 miljarder kronor, en minskning med 0,1 miljarder kronor jämfört med 31 december 2010. Här ingår en eventualförpliktelse om 0,5 miljarder kronor hänförlig till ett krav ställt på Volvo Powertrain från US Environmental Protection Agency (EPA) till följd av en tvist angående huruvida ett avtal som slutits mellan EPA och Volvo Powertrain om lägre emissionskrav även skall inkludera Volvo Penta-motorer.

Medlemmarna i fackföreningen United Auto Workers (UAW) har godkänt ett 40-månaders ramavtal med Volvokoncernens dotterbolag Mack Trucks. Avtalet inkluderar etableringen av en oberoende stiftelse som helt eliminerar Macks åtaganden gällande sjukvård för pensionerade medarbetare. Stiftelsen måste godkännas av domstolen U.S. District Court for the Eastern District of Pennsylvania, vilket nu förväntas ske under andra halvåret 2011. Volvokoncernen kommer att finansiera stiftelsen med 525 MUSD, att utbetalas över en femårsperiod från och med 2010. Finansieringsåtagandet redovisas som en finansiell skuld och amorteringar redovisas som kassaflöde från finansieringsverksamheten.

Nissan Diesel Thailand Co. Limited lämnade den 30 november 2009 in en stämningsansökan mot AB Volvo och tre av de anställda till Pathumthani Provincial Court of First Instance, Thailand, med krav på skadestånd om 2,3 miljarder kronor. AB Volvo anser att kravet saknar grund. Ytterligare information går att återfinna i not 29 i Volvokoncernens  årsredovisning för 2010.

I september 2010 blev Volvo Trucks och Renaults Trucks dotterbolag i England har tillsammans med ett antal andra internationella lastbilsföretag blivit föremål för en utredning initierad av den brittiska konkurrensmyndigheten OFT (Office of Fair Trading). Volvo Trucks och Renault Trucks brittiska dotterbolag har mottagit brev från OFT som ett led i undersökningen och kommer att samarbeta fullt ut med OFT under det kommande undersökningsarbetet.

I januari 2011 blev Volvokoncernen och andra lastbilsföretag föremål för en utredning av EU-kommissionen gällande eventuell överträdelse av EU:s konkurrensbestämmelser. Volvokoncernen kommer att samarbeta fullt ut med kommissionen under undersökningsarbetet.

I april 2011 blev koncernens lastbilsverksamhet i Korea och andra lastbilsföretag föremål för en utredning av Korean Fair Trade Commission. Volvokoncernen kommer att samarbeta fullt ut med kommissionen under undersökningsarbetet.