Redovisningsprinciper

AB Volvo tillämpar från och med den 1 januari 2005 internationella redovisningsstandarder, International Financial Reporting Standards (IFRS), sådana de antagits av EU, för sin koncernredovisning. Redovisningsprinciperna vilka har tillämpats vid upprättandet av denna rapport är beskrivna i not 1 till koncernens finansiella information, vilken ingår i Volvokoncernens årsredovisning för 2010. Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering samt Årsredovisningslagen.

Moderbolagets finansiella rapportering är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Tillämpningen av RFR 2 innebär att moderbolaget i delårsrapporten för den juridiska personen tillämpar samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen, tryggandelagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning.

Nya redovisningsprinciper 2011
I enlighet med vad som har beskrivits i årsredovisningens not 3, avseende nya redovisningsprinciper 2011, trädde ett antal nya standarder och  tolkningsuttalanden från IFRIC i kraft från och med 1 januari 2011 eller tidigare. Dessa bedöms inte ha någon väsentlig påverkan på koncernen.

I övrigt är redovisningsprinciper och beräkningsmetoder i allt väsentligt oförändrade från dem som har tillämpats i årsredovisningen 2010.

Säkring av kommersiell valutaexponering
Volvo säkrar endast avtalade flöden varav den största delen realiseras inom 6 månader. Säkringsredovisning tillämpas inte längre och orealiserade vinster och förluster till följd av fluktuationer i kontraktens verkliga värden redovisas löpande i resultaträkningen. Från och med 1 januari 2011 redovisas orealiserade vinster och förluster, till följd av fluktuationer i kontraktens verkliga värden som kan knytas till en fordran eller skuld, i respektive affärsområde. Övriga orealiserade vinster och förluster till följd av fluktuationer i kontraktens verkliga värden redovisas i resultaträkningen i segmentet Gemensamma koncernfunktioner och övrigt. Detta har under det första kvartalet påverkat rörelseresultatet positivt med 99 Mkr, av dessa har 52 Mkr  redovisats i segmentet Gemensamma koncernfunktioner och övrigt. Det fjärde kvartalet 2010 påverkades segmentet Gemensamma koncernfunktioner och övrigt negativt med 269 Mkr. Under det första kvartalet 2010 var påverkan positiv om 28 Mkr.

Gemensamma koncernfunktioner och övrigt
Från och med 1 januari 2011 rapporterar Volvo vissa fokuserade verksamheter i segmentet Gemensamma koncernfunktioner och övrigt. Från och med 1 januari 2011 rapporteras Volvo Rents inom detta segment. Anledningen till flytten mellan segment är att stärka Volvo Rents profil och att göra verksamheten mer oberoende från Volvo CE.