Moderbolaget

Omvärdering av innehavet i det börsnoterade bolaget Deutz AG har under första kvartalet inneburit en minskning av värdet med 25 Mkr, redovisad i övrigt totalresultat.

Investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar uppgick till - (22) respektive 0 Mkr (1).

Finansiell nettoskuld uppgick efter första kvartalet till 31.022 Mkr (30.376).