Koncernchefens kommentar

Stark försäljningstillväxt

Under det första kvartalet 2011 hade Volvokoncernen en stark försäljningstillväxt och en avsevärt förbättrad lönsamhet. Försäljningen uppgick till 72 miljarder kronor, vilket var en ökning med 22% jämfört med det första kvartalet föregående år. Rörelseresultatet förbättrades till 6,5 miljarder kronor med en rörelsemarginal på 9,1%.

Vi ser att våra mogna marknader återhämtar sig samtidigt som vi har en fortsatt kraftig försäljningsökning och god lönsamhet i våra verksamheter på tillväxtmarknaderna i Brasilien, Kina och Indien.

Det operativa kassaflödet i industriverksamheten följde den normala, säsongsmässiga trenden och var negativt med 4,0 miljarder kronor, jämfört med ett negativt kassaflöde på 2,7 miljarder kronor det första kvartalet 2010.

Förbättrad lönsamhet inom lastbilar
Efterfrågan på lastbilar fortsatte överlag att förbättras. Totalt sett steg orderingången med 40% jämfört med det första kvartalet 2010. Vår lastbilsverksamhet gjorde ett rörelseresultat på 4.286 Mkr jämfört med 1.444 Mkr föregående år. Rörelsemarginalen steg till 9,4% (4,0). Högre volymer och gradvis förbättrad produktivitet i det industriella systemet bidrog till den förbättrade lönsamheten.

I Europa utvecklas efterfrågan på nya lastbilar bra med positiva trender även på begagnatsidan och i den betydelsefulla eftermarknadsaffären. Mot bakgrund av den goda utvecklingen så räknar vi nu med att den europeiska marknaden för tunga lastbilar stiger till 230.000-240.000 fordon under 2011, vilket är en höjning från den tidigare prognosen om 220.000 fordon.

Den nordamerikanska lastbilsmarknaden drivs framför allt av behovet att ersätta den allt äldre lastbilsflottan med modernare och mer bränsleeffektiva lastbilar och av en positiv utveckling i den amerikanska ekonomin och därmed ökade fraktvolymer. Det är glädjande att vi tar marknadsandelar tack vare mycket konkurrenskraftiga lastbilar. Vi höjer också bedömningen för den nordamerikanska marknaden och vi räknar nu med att den uppgår till 230.000-240.000 tunga lastbilar under 2011.

Vi har under senare år investerat betydande resurser för att ytterligare stärka vår position i tillväxtregionerna i Asien och Sydamerika och kan konstatera att denna satsning nu betalar sig. Vår lastbilsaffär i dessa marknader utvecklas mycket bra med rekordförsäljning och mycket god lönsamhet i länder som Indien och Brasilien.

Kraftig tillväxt och god lönsamhet i Volvo CE
För Volvo CE fortsätter den goda utvecklingen på både den kinesiska och den sydamerikanska marknaden samtidigt som återhämtningen i Nordamerika och Europa blir allt mer tydlig. Volvo CE:s organiska tillväxt var hela 53% jämfört med föregående år och man har lyckats balansera den starka tillväxten med en fortsatt god lönsamhet. Under det första kvartalet steg rörelsemarginalen till 10,8%.

Volvo CE är dessutom inne i ett skede med en intensiv produktförnyelse som ska bidra till att stärka konkurrenskraften ytterligare. De senaste månaderna har Volvo CE lanserat fler än 50 nya modeller.

Bra utveckling för Bussar, Volvo Penta och VFS
Bussar har en bra lönsamhetsutveckling trots att de viktiga marknaderna i Europa och Nordamerika utvecklas relativt svagt. Den förbättrade lönsamheten är i stället ett resultat av ett hårt arbete med att sänka kostnaderna genom rationaliseringar i fabrikssystemet och produktportföljen.

Även Volvo Pentas förbättrade resultat är i huvudsak en effekt av sänkta kostnader och förbättrad effektivitet. Vi ser nu tecken på att aktiviteten ökar hos våra kunder på marinsidan i framför allt Europa, vilket är positivt.

Däremot är Volvo Aeros lönsamhet otillfredsställande, påverkad av en ofördelaktig dollarkurs och produktivitetsförluster i samband med starten av nya motorprogram.

Den positiva utveckling som vi nu upplever på de flesta av koncernens marknader märks inte bara i ökade leveranser utan också i minskade kreditförluster i Volvo Financial Services, som förbättrat lönsamheten avsevärt. I takt med att våra kunder får allt mer arbete att utföra med sina lastbilar, bussar och maskiner så stärks deras finansiella situation och betalningsförmåga.

Hårt arbete för att mildra effekterna från katastrofen i Japan
Tyvärr kom kvartalet att präglas av den förödande jordbävningen och den efterföljande tsunamin som drabbade Japan den 11 mars. Våra tankar är med alla dem som drabbats. Våra medarbetare i Japan har arbetat utomordentligt hårt efter katastrofen med att stödja våra kunder med service och reservdelar och för att återigen få igång produktionen vid UD Trucks som, om än i begränsad omfattning, startade igen redan den 28 mars.

När det gäller materialförsörjningen så arbetar vi intensivt tillsammans med våra underleverantörer för att hitta alternativa lösningar där så är nödvändigt. Vi har ett antal leverantörer i Japan som har svårt att få igång sin tillverkning, vilket gör att vi räknar med stora störningar i produktionen vid UD Trucks under det andra kvartalet.

Vad gäller materialförsörjningen till tillverkningen av lastbilar i resten av världen gör vi för närvarande bedömningen att påverkan kommer att bli relativt begränsad, men osäkerheten är fortsatt hög. Däremot kommer Volvo Construction Equipments tillverkning av framför allt grävmaskiner i Korea att drabbas av brist på viktiga hydraulikkomponenter till vissa av modellerna.

Den 1 maj kommer Pat Olney att ersätta Olof Persson som VD för Volvo CE, då Olof tillträder som vice VD och ställföreträdande koncernchef. Pat har under tio år arbetat i olika chefsroller inom Volvo CE där han gjort ett mycket bra arbete. Olof tillträder som koncernchef den 1 september. Jag önskar båda all framgång på sina nya befattningar.


Leif Johansson
VD och koncernchef