Nettoomsättning
Volvokoncernens nettoomsättning ökade med 22% till 71.577 Mkr det första kvartalet 2011, jämfört med 58.617 Mkr samma kvartal föregående år.

Rörelseresultat
Volvokoncernens rörelseresultat uppgick till 6.522 Mkr under det första kvartalet jämfört med 2.799 Mkr föregående år. Industriverksamhetens rörelseresultat uppgick till 6.343 Mkr (2.785). Rörelseresultatet i Volvokoncernens kundfinansieringsverksamhet uppgick till 179 Mkr (14). För detaljerad information om utvecklingen se respektive avsnitt längre fram i rapporten.

Finansnetto
Det första kvartalets räntenetto var -569 Mkr, jämfört med -718 Mkr föregående år. Under det fjärde kvartalet 2010 var räntenettot -655 Mkr.

Under det första kvartalet påverkades Övriga finansiella intäkter och kostnader negativt med 29 Mkr från marknadsvärdering av derivat som används för att eliminera exponeringen i låneportföljen jämfört med en positiv påverkan på 282 Mkr under det första kvartalet 2010.

Inkomstskatter
Det första kvartalets skattekostnad uppgick till 1.665 Mkr (508), vilket motsvarar en skattesats på 28% (23).

Periodens resultat och resultatet per aktie
Periodens resultat uppgick till 4.181 Mkr under det första kvartalet 2011, jämfört med 1.720 Mkr det första kvartalet 2010.

Resultatet per aktie före och efter utspädning för det första kvartalet uppgick till 2,01 kronor (0,83).