Första kvartalet
  2011 2010
Nettoomsättning Volvokoncernen, Mkr 71.577 58.617
Rörelseresultat Volvokoncernen, Mkr 6.522 2.799
   Rörelseresultat Industriverksamheten, Mkr 6.343 2.785
   Rörelseresultat Kundfinansiering, Mkr 179 14
Rörelsemarginal Volvokoncernen, % 9,1 4,8
Resultat efter finansiella poster, Mkr 5.847 2.228
Periodens resultat, Mkr 4.181 1.720
Resultat per aktie efter utspädning, kronor 2,01 0,83
Avkastning på eget kapital och rullande 12 månader, % 19,0 –12,4