Volvokoncernen det första kvartalet 2011

  • Under det första kvartalet steg nettoomsättningen med 22% till 71,6 Mdr kr (58,6). Nettoomsättningen steg med 33% justerat för förändrade valutakurser
  • Högsta rörelseresultatet och rörelsemarginalen någonsin för ett första kvartal
  • Rörelseresultatet uppgick till 6,5 Mdr kr under det första kvartalet (2,8). Rörelsemarginalen det första kvartalet var 9,1% (4,8). Jämfört med det första kvartalet 2010 påverkade förändrade valutakurser rörelseresultatet negativt med cirka 1,3 miljarder kronor
  • Rörelseresultatet påverkades positivt av en tillgodoräkning av mervärdesskattereduktion motsvarande 590 Mkr och negativt av störningar i den japanska verksamheten som uppskattas till 250 Mkr
  • Under det första kvartalet uppgick resultatet per aktie före och efter utspädning till 2,01 kronor (0,83)
  • Under det första kvartalet var det operativa kassaflödet i industrirörelsen -4,0 Mdr kr (-2,7), vilket är säsongsmässigt normalt