Fjärde kvartalet   Helåret
  2010 2009   2010 2009
Nettoomsättning Volvokoncernen, Mkr 73.398 59.798   264.749 218.361
Rörelseresultat Volvokoncernen, Mkr 5.518 –2.316   18.000 –17.013
   Rörelseresultat Industriverksamheten, Mkr 5.420 –2.331   17.834 –16.333
   Rörelseresultat Kundfinansiering, Mkr 98 15   167 –680
Rörelsemarginal Volvokoncernen, % 7,5 –3,9   6,8 –7,8
Resultat efter finansiella poster, Mkr 4.494 –2.881   15.514 –20.573
Periodens resultat, Mkr 3.415 –1.985   11.212 –14.685
Resultat per aktie efter utspädning, kronor 1,59 –0,99   5,36 –7,26
Avkastning på eget kapital och rullande 12 månader, %       16,0 –19,7