Redovisningsprinciper

AB Volvo tillämpar från och med den 1 januari 2005 internationella redovisningsstandarder, International Financial Reporting Standards (IFRS), sådana de antagits av EU, för sin koncernredovisning. Redovisningsprinciperna vilka har tillämpats vid upprättandet av denna rapport är beskrivna i not 1 till koncernens finansiella information, vilken ingår i Volvokoncernens årsredovisning för 2009. Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering samt Årsredovisningslagen.

Moderbolagets finansiella rapportering är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Tillämpningen av RFR 2 innebär att moderbolaget i delårsrapporten för den juridiska personen tillämpar samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen, tryggandelagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning.

Nya redovisnings-principer 2010
I enlighet med vad som har beskrivits i årsredovisningen, noten 3, avseende nya redovisningsprinciper 2010, trädde ett antal nya standarder och  tolkningsuttalanden från IFRIC i kraft från och med 1 januari 2010 eller tidigare.

Reviderad IFRS 3 Rörelseförvärv
Standarden trädde i kraft den 1 juli 2009 och gäller för räkenskapsår som påbörjas från och med detta datum. Standarden innehåller förändringar av hur framtida förvärv kommer att redovisas bland annat vad avser redovisning av transaktionskostnader, eventuella villkorade köpeskillingar och successiva förvärv. Se not 3 i Volvokoncernens årsredovisning för 2009 för vidare information samt finansiell påverkan.

IAS 27 tillägg Koncernredovisning och separata finansiella rapporter
Tillägget trädde i kraft den 1 juli 2009 till följd av den nya IFRS 3 och gäller för räkenskapsår som påbörjas från och med detta datum. Tillägget medför följdändringar i IAS 27 vad gäller exempelvis hur förändringar i innehav skall redovisas för de fall när moderbolaget behåller respektive förlorar bestämmande inflytande över det ägda bolaget. Koncernen tillämpar tillägget från och med den 1 januari 2010. Tillämpningen kommer framåtriktat att påverka redovisningen av förändringar i innehav som görs efter tidpunkten för ikraftträdandet.

Övriga nya tillägg till standarder och uttalanden från IFRIC som tillämpas av Volvokoncernen från och med 1 januari 2010, påverkar inte väsentligt koncernen, i enlighet med vad som anges i årsredovisningens not 3.

I övrigt är redovisnings-principer och beräkningsmetoder i allt väsentligt oförändrade från dem som har tillämpats i årsredovisningen 2009.

Säkring av kommersiell valutaexponering
Volvo säkrar endast avtalade flöden varav den största delen realiseras inom 6 månader. Säkringsredovisning tillämpas inte längre och orealiserade vinster och förluster till följd av fluktuationer i kontraktens verkliga värden redovisas löpande i resultaträkningen i segmentet Huvudkontorsfunktioner och Övrigt. Detta har under det fjärde kvartalet påverkat det redovisade resultatet negativt med 269 Mkr. När kontrakten har realiserats redovisas resultateffekten inom respektive segment.

Från och med 1 januari 2011 kommer orealiserade vinster och förluster till följd av fluktuationer i kontraktens verkliga värden som kan knytas till en fordran eller skuld rapporteras i respektive affärsområde. Övriga orealiserade vinster och förluster till följd av fluktuationer i kontraktens verkliga värden kommer även fortsättningsvis att redovisas i resultaträkningen i segmentet Huvudkontorsfunktioner och Övrigt.