Moderbolaget

Resultat från aktier och andelar i koncernföretag omfattar under fjärde kvartalet utdelningar med 1.801 Mkr (662), transferprisjusteringar och koncernbidrag om netto 6.696 Mkr (-14.064) samt nedskrivningar av aktieinnehav med 19 Mkr (-).

Aktieägartillskott har under 2010 lämnats till Kommersiella Fordon Europa AB med 1.801 Mkr.

Omvärdering av innehavet i det börsnoterade bolaget Deutz AG har under året inneburit en ökning av värdet med 172 Mkr, redovisad i övrigt totalresultat.

Investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar uppgick till 22 (-) respektive 1 (0).

Finansiell nettoskuld uppgick vid årsskiftet till 30.376 Mkr (18.922).

Händelser efter balansdagen
För händelser efter balansdagen, se Viktiga händelser.

Inga ytterligare väsentliga händelser har inträffat efter det fjärde kvartalets utgång 2010 som bedöms få en väsentlig påverkan på koncernens räkenskaper.