Koncernchefens kommentar

Starkt kassaflöde det fjärde kvartalet

Under det fjärde kvartalet 2010 fortsatte Volvokoncernen att växa i en bra takt med ökad försäljning i samtliga regioner, med förbättrad lönsamhet och med ett mycket starkt kassaflöde. Försäljningen på 73,4 miljarder kronor var en ökning med 23% jämfört med föregående år. Rörelseresultatet förbättrades till 5,5 miljarder kronor och det operativa kassaflödet i Industriverksamheten uppgick till 15,1 miljarder kronor. Tack vare den förbättrade lönsamheten och det starka kassaflödet är nu nettoskulden i Industriverksamheten nere på 37% av eget kapital, vilket är i linje med vår målsättning.

Vi avslutade 2010 starkt. Den gradvisa förbättringen i Europa fortsätter och Nordamerika är nu definitivt på väg tillbaka samtidigt som de framväxande ekonomierna i bland annat Brasilien, Kina och Indien fortsätter sin starka tillväxt. Däremot är utvecklingen i Japan fortsatt svag.

Det fjärde kvartalets rörelseresultat på 5,5 miljarder kronor är en avsevärd förbättring i jämförelse med förlusten på 2,3 miljarder ett år tidigare. Resultatförbättringen är naturligtvis en effekt av att vi säljer allt mer produkter och tjänster men den är också ett resultat av ett målmedvetet arbete med att hålla våra kostnader på en låg nivå.

För helåret uppgår Volvokoncernens rörelseresultat till 18,0 miljarder kronor och avkastningen på eget kapital till 16%. Som en konsekvens av detta har 350 Mkr avsatts i vinstdelning till våra anställda under ett år som präglats av hårt arbete och en hög aktivitetsnivå runt om i koncernen. De senaste två åren har inneburit snabba omställningar som vi aldrig hade klarat utan de anställdas utomordentliga insatser.

För helåret genererade Industriverksamheten ett operativt kassaflöde på 19,0 miljarder kronor. Under året lyckades vi öka Industriverksamhetens försäljning med 49 miljarder kronor samtidigt som vi minskade rörelsekapitalet med 4,6 miljarder.

Baserat på den kraftigt förbättrade lönsamheten och en betydligt lägre skuldsättning föreslår styrelsen att utdelningen återupptas och att 2,50 kronor per aktie betalas ut för helåret 2010.

Förbättrad efterfrågan på lastbilar
Den förbättrade efterfrågan märks tydligt i vår lastbilsverksamhet vars orderingång det fjärde kvartalet steg med 63% jämfört med ett år tidigare samtidigt som leveranserna steg med 49%. Nettoomsättningen steg till 48,0 miljarder kronor och rörelseresultatet förbättrades till 3,5 miljarder.

Den bra trenden i orderingången har gjort att tillverkningstakten successivt höjts i de flesta av våra anläggningar. Under kvartalet medförde det en del tillfälliga produktionsstörningar som påverkat produktiviteten när hela det industriella systemet, inklusive våra underleverantörer, taktats upp till en högre nivå. Vi räknar med att produktiviteten successivt förbättras när vi och våra leverantörer stabiliserat produktionen på den högre nivån.

Den europeiska marknaden för tunga lastbilar steg med 8% till 179.000 fordon under 2010, vilket var i linje med våra förväntningar. För 2011 räknar vi med att den europeiska marknaden för tunga lastbilar ökar till cirka 220.000 fordon.

Den nordamerikanska marknaden för tunga lastbilar växte med 20% under 2010 och uppgick till 142.000 fordon. Det är framför allt marknaden för fjärrtransportlastbilar som utvecklas väl, medan efterfrågan på bygg- och anläggningslastbilar är betydligt svagare. För 2011 räknar vi med att den nordamerikanska marknaden för tunga lastbilar stiger till cirka 220.000 fordon.

Den sydamerikanska marknaden med Brasilien som motor fortsätter att utvecklas starkt, och våra leveranser steg med 71% under året.

I vår asiatiska verksamhet hade vårt indiska samriskbolag tillsammans med Eicher leveranser på nya rekordnivåer mot slutet av året tack vare den starka indiska marknaden och ökade marknadsandelar. Vi har beslutat om viktiga investeringar för att öka tillverkningskapaciteten i Indien, vilket kommer att ytterligare stärka vår position där och även exporten av produkter till andra marknader.

I Japan var efterfrågan svag det fjärde kvartalet och även om vi förväntar oss en viss förbättring under 2011 så kommer efterfrågan att ligga kvar på en låg nivå.

Stark tillväxt och lönsamhet för anläggningsmaskiner
Anläggningsmaskiners tillväxt och lönsamhet var stark även under det fjärde kvartalet. Omsättningen steg med 44% till 14,7 miljarder kronor och affärsområdet gjorde ett rörelseresultat på 1,8 miljarder. Rörelsemarginalen uppgick till 12,0%, vilket är den högsta hittills för ett fjärde kvartal. De marknader där vi är verksamma inom anläggningsmaskiner växte med drygt 30% under det fjärde kvartalet och vi räknar med att samtliga regioner fortsätter att växa under 2011. I Kina har vi ökat våra marknadsandelar och är nu tredje största tillverkare, och med lanseringen av SDLG-grävmaskiner från Lingong flyttar vi nu fram positionerna ytterligare i detta viktiga tillväxtsegment.

Bussar fortsätter sin positiva lönsamhetsutveckling som framför allt beror på ett omfattande arbete med att effektivisera verksamheten och sänka kostnaderna. Bussars omsättning minskade med 3% men rörelsemarginalen steg till 3,9%.

Volvo Penta hade en rörelsemarginal på 3,6% under det fjärde kvartalet påverkad av den fortsatt svaga marknaden för marinmotorer.

Volvo Aeros rörelseresultat steg till 282 Mkr mot bakgrund av ökade volymer och därmed bättre kapacitetsutnyttjande, förbättrad produktivitet och lägre kostnader. Volvo Aero är väl positionerat med deltagande i många intressanta motorprogram som går i produktion de närmaste åren.

I vår kundfinansieringsverksamhet i Volvo Financial Services fortsätter den gradvisa lönsamhetsförbättringen i takt med att våra kunder får allt mer att göra. Som en konsekvens av Volvokoncernens ökade försäljning av nya produkter ser vi nu också att kreditportföljen återigen växer.

Positiv utveckling både på kort och lång sikt
Med en ökad orderbok i ryggen så ligger fokus på att trimma in det industriella systemet för att förbättra produktiviteten och kapitaleffektiviteten. Vi intensifierar också våra aktiviteter inom produktutveckling inför flera viktiga produktlanseringar de kommande åren.

Mot bakgrund av Volvokoncernens förbättrade lönsamhet, bra kassaflöden, minskade skuldsättning och de förbättrade marknadsutsikterna samt de investeringar vi gjort och fortsätter att göra i våra anläggningar och inom produktutveckling så ser jag med tillförsikt på koncernens utveckling både i det korta och det långa perspektivet.


Leif Johansson
VD och koncernchef