• Under det fjärde kvartalet steg nettoomsättningen med 23% till 73,4 miljarder kronor (59,8). Nettoomsättningen steg med 29% justerat för förändrade valutakurser.
  För helåret steg nettoomsättningen med 21% till 264,7 miljarder kronor (218,4). Nettoomsättningen steg med 26% justerat för förändrade valutakurser.
 • Rörelseresultatet uppgick till 5.518 Mkr under det fjärde kvartalet (-2.316). Rörelsemarginalen det fjärde kvartalet var 7,5% (-3,9).
  För helåret uppgick rörelseresultatet till 18,0 miljarder kronor (-17,0).
 • Under det fjärde kvartalet uppgick resultatet per aktie före och efter utspädning till 1,59 kronor (-0,99).
  För helåret uppgick vinsten per aktie till 5,36 kronor (-7,26).
 • Under det fjärde kvartalet var det operativa kassaflödet i industrirörelsen 15,1 miljarder kronor (8,6).
 • Under kvartalet minskade Industriverksamhetens nettoskuld med 13,7 miljarder kronor och uppgick till 37,4% av eget kapital vid årets slut.
 • Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning på 2,50 kronor per aktie (0).