Nettoomsättning
Volvokoncernens nettoomsättning ökade med 23% till 73.398 Mkr det fjärde kvartalet 2010, jämfört med 59.798 Mkr samma kvartal föregående år.

Rörelseresultat
Volvokoncernens rörelseresultat uppgick till 5.518 Mkr under det fjärde kvartalet jämfört med -2.316 Mkr föregående år. Industriverksamhetens rörelseresultat uppgick till 5.420 Mkr (-2.331). Rörelseresultatet i kundfinansieringsverksamheten uppgick till 98 Mkr (15). För detaljerad information om utvecklingen se respektive avsnitt längre fram i rapporten.

Finansnetto
Det fjärde kvartalets räntenetto var -655 Mkr, jämfört med -624 Mkr det tredje kvartalet 2010.

Under det fjärde kvartalet hade devalveringen i Venezuela en negativ påverkan på Övriga finansiella intäkter och kostnader uppgående till 157 Mkr. Under kvartalet påverkades Övriga finansiella intäkter och kostnader negativt med 117 Mkr från marknadsvärdering av derivat som används för att eliminera exponeringen i låneportföljen jämfört med en positiv påverkan på 238 Mkr under det fjärde kvartalet 2009.

Inkomstskatter
Det fjärde kvartalets skattekostnad uppgick till 1.078 Mkr, jämfört med en skatteintäkt på 897 Mkr det fjärde kvartalet 2009, vilket motsvarar en skattesats på 24%.

Periodens resultat och resultatet per aktie
Periodens resultat uppgick till 3.415 Mkr under det fjärde kvartalet 2010, jämfört med -1.985 Mkr det fjärde kvartalet 2009.

Resultatet per aktie före och efter utspädning för det fjärde kvartalet uppgick till 1,59 kronor (-0,99).