Mkr där ej annat anges          
Industriverksamheten 4/2009 1/2010 2/2010 3/2010 4/2010
Nettoomsättning 57.441 56.459 66.717 62.225 71.974
Kostnad för sålda produkter –48.314 –43.579 –51.066 –47.015 –55.820
Bruttoresultat 9.127 12.880 15.651 15.210 16.154
           
Forsknings- och utvecklingskostnader –3.366 –3.004 –3.201 –3.125 –3.640
Försäljningskostnader –5.704 –5.476 –5.783 –5.520 –5.870
Administrationskostnader –1.372 –1.622 –1.430 –1.295 –1.293
Övriga rörelseintäkter och kostnader –1.011 26 –445 –377 137
Resultat från intressebolag 16 –19 –37 –10 –20
Resultat från övriga aktieinnehav –21 0 7 –15 –49
Rörelseresultat Industriverksamheten –2.331 2.785 4.763 4.866 5.420
           
Kundfinansiering          
Leasing och finansiella intäkter 2.815 2.508 2.426 2.146 1.951
Leasing och finansiella kostnader –1.925 –1.737 –1.670 –1.387 –1.180
Bruttoresultat 890 771 756 759 771
           
Försäljnings- och administrationskostnader –388 –385 –388 –384 –369
Kostnader för osäkra fordringar –466 –374 –414 –339 –311
Övriga rörelseintäkter och kostnader  –22 2 53 12 7
Rörelseresultat Kundfinansiering 15 14 7 48 98
           
Volvokoncernen          
Rörelseresultat –2.316 2.799 4.770 4.913 5.518
Ränteintäkter och liknande resultatposter 95 103 112 115 112
Räntekostnader och liknande resultatposter –886 –821 –815 –739 –767
Övriga finansiella intäkter och kostnader 225 147 475 –39 –370
Resultat efter finansiella poster –2.881 2.228 4.541 4.251 4.494
           
Inkomstskatter 897 –508 –1.315 –1.401 –1.078
Periodens resultat* –1.985 1.720 3.226 2.851 3.415
           
* Hänförligt till:          
Moderbolagets aktieägare –1.998 1.681 3.145 2.807 3.233
Minoritetsandelar i resultat 13 39 81 44 182
 –1.985 1.720 3.226 2.851 3.415
           
Operativa nyckeltal Industriverksamheten          
Bruttomarginal, % 15,9 22,8 23,5 24,4 22,4
Forsknings- och utvecklingskostnader i % av nettoomsättning 5,9 5,3 4,8 5,0 5,1
Försäljningskostnader i % av nettoomsättning 9,9 9,7 8,7 8,9 8,2
Administrationskostnader i % av nettoomsättning 2,4 2,9 2,1 2,1 1,8
Rörelsemarginal, % –4,1 4,9 7,1 7,8 7,5
           
Avskrivningar ingående ovan          
Utveckling av produkter- och programvaror 745 716 706 709 727
Övriga immateriella anläggningstillgångar 109 105 111 119 112
Materiella anläggningstillgångar 2.696 2.576 2.663 2.703 2.545
Totalt 3.550 3.397 3.480 3.531 3.384
           
Varav:          
Industriverksamheten 2.892 2.782 2.858 2.928 2.769
Kundfinansiering 658 615 622 603 615
Totalt 3.550 3.397 3.480 3.531 3.384
           
Forsknings- och utvecklingskostnader          
Kapitalisering 752 713 464 621 771
Avskrivning –643 –588 –569 –575 –614
Kapitaliserade forsknings och utvecklingskostnader, netto 109 125 –105 46 157