Industriverksamheten   Kundfinansiering   Elimineringar    Volvokoncernen
Mkr 2010 2009   2010 2009   2010 2009   2010 2009
Nettoomsättning 257.375 208.487   9.031 11.712   –1.658 –1.838   264.749 218.361
Kostnad för sålda produkter –197.480 –179.578   –5.974 –8.427   1.658 1.838   –201.797 –186.167
Bruttoresultat 59.895 28.909   3.057 3.285   0 0   62.952 32.194
                       
Forsknings- och utvecklingskostnader –12.970 –13.193   0 0   0 0   –12.970 –13.193
Försäljningskostnader –22.649 –23.752   –1.500 –1.582   0 0   –24.149 –25.334
Administrationskostnader –5.640 –5.838   –25 –25   0 0   –5.666 –5.863
Övriga rörelseintäkter och kostnader –659 –2.432   –1.365 –2.365   0 0   –2.023 –4.798
Resultat från innehav av intressebolag –86 –15   0 1   0 0   –86 –14
Resultat från övriga aktieinnehav –57 –13   0 7   0 0   –58 –6
Rörelseresultat 17.834 –16.333   167 –680   0 0   18.000 –17.013
                       
Ränteintäkter och liknande resultatposter 544 477   0 0   –102 –87   442 390
Räntekostnader och liknande resultatposter –3.244 –3.645   0 0   102 87   –3.142 –3.559
Övriga finansiella intäkter och kostnader 213 –392   0 0   0 0   213 –392
Resultat efter finansiella poster 15.347 –19.893   167 –680   0 0   15.514 –20.573
                      
Inkomstskatter –4.168 5.775   –134 114   0 0   –4.302 5.889
Periodens resultat* 11.179 –14.118   32 –566   0 0   11.212 –14.685
                       
*Hänförligt till:                      
Moderbolagets aktieägare                   10.866 –14.718
Minoritetsandelar i resultat                   346 33
                    11.212 –14.685
                       
Resultat per aktie före utspädning, kronor                   5,36 –7,26
Resultat per aktie efter utspädning, kronor                   5,36 –7,26
                       
Övrigt totalresultat                      
Periodens resultat                   11.212 –14.685
    Omräkningsdifferenser avseende utlandsverksamhet   –3.891 –1.246
    Omräkningsdifferenser avseende säkringsredovisning för nettoinvesteringar i utlandsverksamhet   113 159
    Ackumulerade kursdifferenser återförda till resultatet   –95 –136
    Finansiella tillgångar tillgängliga för försäljning   148 86
    Kassaflödessäkringar   –156 2.313
    Övrigt totalresultat, netto efter inkomstskatter*   –3.881 1.176
Periodens totalresultat                   7.331 –13.509
                       
*Hänförligt till:                      
Moderbolagets aktieägare                   7.016 –13.561
Minoritetsandelar i resultat                   315 52
                   7.331 –13.509