Industriverksamheten   Kundfinansiering   Elimineringar    Volvokoncernen
Mkr 2010 2009   2010 2009   2010 2009   2010 2009
Nettoomsättning 71.974 57.441   1.951 2.815   –528 –458   73.398 59.798
Kostnad för sålda produkter –55.820 –48.314   –1.180 –1.925   528 458   –56.473 –49.781
Bruttoresultat 16.154 9.127   771 890   0 0   16.925 10.017
                       
Forsknings- och utvecklingskostnader –3.640 –3.366   0 0   0 0   –3.640 –3.366
Försäljningskostnader –5.870 –5.704   –363 –382   0 0   –6.232 –6.086
Administrationskostnader –1.293 –1.372   –6 –6   0 0   –1.300 –1.377
Övriga rörelseintäkter och kostnader 137 –1.011   –304 –489   0 0   –166 –1.501
Resultat från innehav av intressebolag –20 16   –1 0   0 0   –20 16
Resultat från övriga aktieinnehav –49 –21   0 1   0 0   –49 –20
Rörelseresultat 5.420 –2.331   98 15   0 0   5.518 –2.316
                       
Ränteintäkter och liknande resultatposter 136 114   0 0   –24 –19   112 95
Räntekostnader och liknande resultatposter –791 –904   0 0   24 19   –767 –886
Övriga finansiella intäkter och kostnader –370 225   0 0   0 0   –370 225
Resultat efter finansiella poster 4.395 –2.896   98 15   0 0   4.494 –2.881
                      
Inkomstskatter –1.035 890   –44 7   0 0   –1.078 897
Periodens resultat* 3.360 –2.006   54 22   0 0   3.415 –1.985
                       
*Hänförligt till:                      
Moderbolagets aktieägare                   3.233 –1.998
Minoritetsandelar i resultat                   182 13
                    3.415 –1.985
                       
Resultat per aktie före utspädning, kronor                   1,59 –0,99
Resultat per aktie efter utspädning, kronor                   1,59 –0,99
                       
Övrigt totalresultat                      
Periodens resultat                   3.415 –1.985
   Omräkningsdifferenser avseende utlandsverksamhet   77 1.416
   Omräkningsdifferenser avseende säkringsredovisning för nettoinvesteringar i utlandsverksamhet   215 –44
  Ackumulerade kursdifferenser återförda till resultatet   –73 0
   Finansiella tillgångar tillgängliga för försäljning   68 –3
   Kassaflödessäkringar   104 32
  Övrigt totalresultat, netto efter inkomstskatter*   391 1.401
Periodens totalresultat                   3.806 –584
                       
*Hänförligt till:                      
Moderbolagets aktieägare                   3.619 –588
Minoritetsandelar i resultat                   187 4
                   3.806 –584