Industriverksamheten   Kundfinansiering   Elimineringar   Volvokoncernen
  31 dec 31 dec   31 dec 31 dec   31 dec 31 dec   31 dec 31 dec
Mkr 2010 2009   2010 2009   2010 2009   2010 2009
Tillgångar                      
Anläggningstillgångar                      
Immateriella anläggningstillgångar 40.613 41.532   101 96   0 0   40.714 41.628
Materiella anläggningstillgångar                      
    Fastigheter, maskiner                      
    och inventarier 54.169 55.208   72 72   0 0   54.242 55.280
    Tillgångar i operationell leasing 13.217 13.539   10.055 10.955   –3.625 –4.106   19.647 20.388
Finansiella anläggningstillgångar                      
   Aktier och andelar 2.080 2.025   18 19   0 0   2.098 2.044
    Långfristiga                       
    kundfinansieringsfordringar 598 531   36.270 39.720   –843 –538   36.025 39.713
    Uppskjutna skattefordringar 12.019 12.277   291 318   0 0   12.310 12.595
    Förutbetalda pensioner 1.636 2.038   12 10   0 0   1.648 2.049
    Långfristiga räntebärande fordringar 941 1.095   204 0   –379 –510   766 585
    Övriga långfristiga fordringar 3.401 3.033   41 42   –24 –36   3.418 3.038
Summa anläggningstillgångar 128.674 131.278   47.064 51.232   –4.871 –5.190   170.868 177.320
                      
Omsättningstillgångar                      
Varulager 38.956 35.765   882 1.962   0 0   39.837 37.727
Kortfristiga fordringar                      
    Kortfristiga                      
    kundfinansieringsfordringar 830 836   36.897 42.443   –1.064 –1.015   36.663 42.264
    Aktuella skattefordringar 1.045 1.362   90 161   0 0   1.135 1.523
    Räntebärande fordringar 1.071 1.215   1.283 66   –2.012 –872   342 410
    Intern finansiering 7.505 3.662   0 0   –7.505 –3.662   0 0
    Kundfordringar 24.332 20.877   101 460   0 0   24.433 21.337
    Övriga fordringar 11.561 11.459   1.352 1.701   –1.056 –1.077   11.857 12.082
Icke räntebärande tillgångar för försäljning 136 1.684   0 0   0 0   136 1.684
Räntebärande tillgångar för försäljning 0 8   0 0   0 0   0 8
Kortfristiga placeringar 9.735 16.655   32 21   0 0   9.767 16.676
Likvida medel 21.756 20.749   1.545 726   –335 –241   22.966 21.234
Summa omsättningstillgångar 116.928 114.272   42.182 47.540   –11.970 –6.867   147.139 154.945
Summa tillgångar 245.602 245.550   89.246 98.772   –16.841 –12.057   318.007 332.265
                       
Eget kapital och skulder                      
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 65.090 57.856   8.020 8.549   00   73.110 66.405
Minoritetsintresse 1.011 629   0 0   0 0   1.011 629
Summa eget kapital 66.101 58.485   8.020 8.549   0 0   74.121 67.034
                       
Långfristiga avsättningar                      
   Avsättningar för pensioner                      
   och liknande förpliktelser 7.478 8.021   32 30   0 0   7.510 8.051
   Avsättning för                      
   uppskjutna skatter 3.026 1.858   1.496 1.780   0 0   4.522 3.638
   Övriga avsättningar 5.785 6.277   150 80   1 2   5.936 6.360
Långfristiga skulder                      
   Obligationslån 38.767 49.191   0 0   0 0   38.767 49.191
   Övriga lån 37.180 48.684   8.225 7.458   –78 –107   45.327 56.035
   Intern finansiering –26.971 –30.908   25.927 32.758   1.044 –1.849   0 0
   Övriga skulder 11.172 11.762   389 479   –2.330 –2.353   9.231 9.888
Kortfristiga avsättningar 8.429 9.321   105 164   1 2   8.534 9.487
Kortfristiga skulder                      
   Lån 32.101 44.196   8.299 8.305   –799 –876   39.601 51.626
   Intern finansiering –21.220 –32.273   33.643 36.457   –12.423 –4.184   0 0
   Icke räntebärande skulder för försäljning 135 272   0 0   0 0   135 272
   Leverantörsskulder47.111 35.754   139 201   0 0   47.250 35.955
   Aktuella skatteskulder 1.571 369   161 254   0 0   1.732 623
   Övriga skulder 34.937 34.541   2.660 2.257   –2.257 –2.692   35.341 34.105
Summa eget kapital och skulder 245.602 245.550   89.246 98.772   –16.841 –12.057   318.007 332.265
                       
Eventualförpliktelser                   11.003 9.607