Industriverksamheten   Kundfinansiering   Elimineringar   Volvokoncernen
Mdr 2010 2009   2010 2009   2010 2009   2010 2009
Den löpande verksamheten                      
Rörelseresultat 17,8 –16,3   0,2 –0,7   0,0 0,0   18,0 –17,0
Avskrivningar materiella anläggningstillgångar 6,1 6,5   0,0 0,0   0,0 0,0   6,1 6,5
Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar 3,3 3,6   0,0 0,0   0,0 0,0   3,3 3,6
Avskrivningar leasingtillgångar 2,0 2,3   2,4 2,8   0,0 0,0   4,4 5,1
Övriga ej kassapåverkande poster 0,1 2,3   1,3 2,0   0,2 0,1   1,6 4,4
Total förändring i rörelsekapital varav 4,6 4,7   0,1 11,8   0,1 0,4   4,8 16,9
    Förändring i kundfordringar –4,0 8,2   0,3 0,0   0,0 0,0   –3,7 8,2
    Förändring i lager –4,8 16,3   0,8 –1,1   0,1 0,0   –3,9 15,2
    Förändring i leverantörsskulder 13,1 –14,4   0,0 –0,1   –0,1 0,1   13,0 –14,4
    Övriga förändringar i                      
    rörelsekapital 0,3 –5,4   –1,0 13,0   0,1 0,3   –0,6 7,9
Räntor och övriga finansiella poster –2,8 –3,0   0,0 0,0   –0,1 0,0   –2,9 –3,0
Betalda inkomstskatter –2,3 –1,7   –0,3 0,1   0,0 0,0   –2,6 –1,6
Kassaflöde från den löpande verksamheten 28,8 –1,6   3,7 16,0   0,2 0,5   32,7 14,9
                       
Investeringsverksamheten                     
Investeringar i materiella anläggningstillgångar –6,7 –7,5   –0,1 0,0   0,0 –0,2   –6,8 –7,7
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar –3,6 –2,8   0,0 0,0   0,0 0,0   –3,6 –2,8
Investeringar i leasingtillgångar –0,3 –0,2   –4,5 –4,0   0,0 0,0   –4,8 –4,2
Försäljning av anläggningar och leasingtillgångar 0,8 0,7   2,3 3,1   0,0 0,0   3,1 3,8
Operativt kassaflöde 19,0 –11,4   1,4 15,1   0,2 0,3   20,6 4,0
                       
Förvärv och avyttringar av aktier och andelar, netto                   –0,1 0,0
Förvärv och avyttringar av dotterföretag och andra affärsenheter, netto                   0,6 0,2
Räntebärande fordringar inklusive kortfristiga placeringar, netto                   6,8 –8,9
Kassaflöde efter nettoinvesteringar                   27,9 –4,7
                       
Finansieringsverksamheten                      
Nettoförändring av lån                   –25,7 12,6
Utdelning till AB Volvos aktieägare                   0,0 –4,1
Utdelning till minoritetsägare                   –0,1 0,0
Övrigt                   0,0 –0,1
Förändring av likvida medel exkl. omräkningsdifferenser                   2,1 3,7
                       
Omräkningsdifferenser på likvida medel                  –0,4 –0,2
Förändring av likvida medel                    1,7 3,5