Helåret
Mdr 2010 2009
Totalt eget kapital vid föregående periods utgång 67,0 84,6
Övergångseffekt IFRS 3, kapitaliserade transaktions kostnader –0,1
Totalt eget kapital vid periodens början 66,9 84,6
     
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare vid periodens början 66,4 84,0
Periodens resultat 10,9 –14,7
Övrigt totalresultat –3,9 1,2
Periodens totalresultat 7,0 –13,5
Utdelning och till AB Volvos aktieägare 0,0 –4,1
Aktierelaterade ersättningar 0,0 0,0
Transaktioner med minoritsintresse –0,2 0,0
Övriga förändringar 0,0 0,0
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare vid periodens utgång 73,1 66,4
     
Minoritetsintresse vid periodens början 0,6 0,6
Periodens resultat 0,3 0,0
Övrigt totalresultat 0,0 0,0
Periodens totalresultat 0,3 0,0
Utdelning –0,4 0,0
Kapitaltillskott 0,4 0,0
Minoritet avseende nya förvärv 0,1 0,0
Övriga förändringar 0,0 0,0
Minoritetsintresse vid periodens utgång 1,0 0,6
     
Totalt eget kapital vid periodens utgång 74,1 67,0