Mdr Fjärde kvartalet 2010 Helåret 2009
Vid periodens början –38,4 –41,5
   Kassaflöde från den löpande verksamheten 19,0 28,8
   Investeringar i anläggningar och leasingtillgångar –4,1 –10,6
   Avyttringar 0,2 0,8
Operativt kassaflöde 15,1 19,0
     
Investeringar i aktier och andelar 0,0 –0,1
Förvärv och avyttringar av aktier, netto –0,4 0,2
Kapitalöverföring till/från Kundfinansieringsverksamheten 0,0 –0,5
Valutaeffekt –0,9 –1,6
Utdelning till minoritetsägare 0,0 –0,1
Övriga förändringar –0,1 –0,1
Total förändring 13,7 16,8
Finansiell nettoställning vid periodens slut –24,7 –24,7