Helåret
  2010 2009
Bruttomarginal, % 23,3 13,9
Forsknings- och utvecklingskostnader i % av nettoomsättning 5,0 6,3
Försäljningskostnader i % av nettoomsättning 8,8 11,4
Administrationskostnader i % av nettoomsättning 2,2 2,8
Rörelsemarginal, % 6,9 –7,8
     
  31 Dec 2010 31 dec 2009
Avkastning på rörelsekapital, 12 månaders rullande värden, % 19,5 –15,6
Finansiell nettoställning vid periodens slut, Mdr kr –24,7 –41,5
Finansiell nettoställning i % av eget kapital  vid periodens slut –37,4 –70,9
Eget kapital i % av totala tillgångar 26,9 23,8