Helåret
  2010 2009
Bruttomarginal, % 23,8 14,7
Forsknings- och utvecklingskostnader i % av nettoomsättning 4,9 6,0
Försäljningskostnader i % av nettoomsättning 9,1 11,6
Administrationskostnader i % av nettoomsättning 2,1 2,7
Rörelsemarginal, % 6,8 –7,8
     
  31 Dec 2010 31 dec 2009
Resultat i kronor per aktie, 12 månaders rullande värden 5,36 –7,26
Eget kapital, hänförligt till moderbolagets aktieägare, i kronor per aktie vid periodens slut 36,1 32,8
Avkastning på eget kapital, %, 12 månaders rullande värden 16,0 –19,7
Eget kapital som andel av totala tillgångar vid periodens slut, % 23,3 20,2