Industriverksamheten   Volvokoncernen
Mkr 31 Dec 2010 31 dec 2009   31 Dec 2010 31 dec 2009
Långfristiga räntebärande tillgångar          
   Långfristiga kundfinansieringsfordringar   36.025 39.713
   Långfristiga räntebärande fordringar 941 1.095   766 585
Kortfristiga räntebärande tillgångar          
   Kortfristiga kundfinansieringsfordringar   36.663 42.264
   Räntebärande fordringar 1.071 1.215   342 410
   Intern finansiering 7.505 3.662  
Räntebärande tillgångar för försäljning 0 8   0 8
Kortfristiga placeringar 9.735 16.655   9.767 16.676
Likvida medel 21.756 20.749   22.966 21.234
Summa finansiella tillgångar 41.008 43.384   106.529 120.890
           
Långfristiga räntebärande skulder          
   Obligationslån 38.767 49.191   38.767 49.191
   Övriga lån 37.180 48.684   45.327 56.035
   Intern finansiering –26.971 –30.908  
Kortfristiga räntebärande skulder          
   Lån 32.101 44.196   39.601 51.626
   Intern finansiering –21.220 –32.273  
Summa finansiella skulder 59.857 78.890   123.695 156.852
Finansiell nettoställning exkl pensioner och liknande förpliktelser –18.849 –35.506   –17.166 –35.962
           
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser, netto 5.842 5.983   5.862 6.002
Finansiell nettoställning inkl pensioner och liknande förpliktelser –24.691 –41.489   –23.028 –41.964