31 dec 2010 31 dec 2009
Avkastning på eget kapital, %, 12 månaders rullande värden 0,4 –6,2
Eget kapital i % av totala tillgångar vid periodens slut 9,0 8,7
Tillväxt tillgångar, % från föregående årsskifte till periodens slut –9,6 –16,0