Årsstämma i AB Volvo

Vid årsstämman i AB Volvo den 4 april 2007 fastställdes styrelsens förslag att till aktieägarna dela ut 25 kronor per aktie i ordinarie utdelning samt att genomföra en aktiesplit på 6:1, med automatisk inlösen av var sjätte aktie för 25 kronor per aktie. Aktiespliten genomfördes den 26 april, vilket medförde att antalet ordinarie aktier femfaldigades. Utbetalning för inlösenaktierna beräknas ske den 28 maj.

Till styrelseledamöter i AB Volvo omvaldes Peter Bijur, Per-Olof Eriksson, Tom Hedelius, Leif Johansson, Finn Johnsson, Philippe Klein, Louis Schweitzer och Ying Yeh samt nyvaldes Lars Westerberg. Finn Johnsson valdes till styrelseordförande.

PricewaterhouseCoopers AB valdes som revisorer för ytterligare en period om tre år. 

Till ledamöter i valberedningen valdes styrelsens ordförande Finn Johnsson, Carl-Olof By, representerande Svenska Handelsbanken m.fl., Lars Förberg, representerande Violet Partners LP, Björn Lindh, representerande SEB-fonder/Trygg Försäkring och Thierry Moulonguet, representerande Renault s.a.s.

Stämman beslutade att införa ett nytt aktiebaserat incitamentsprogram för 2007 för ledande befattningshavare i Volvokoncernen. Programmet innebär huvudsakligen att maximalt 2 590 000 B-aktier i bolaget ska kunna tilldelas maximalt 240 ledande befattningshavare, inklusive medlemmarna i koncernledningen, under de första sex månaderna 2008. Tilldelning ska vara beroende av graden av uppfyllnad av vissa finansiella mål för räkenskapsåret 2007 som uppställs av styrelsen. Om dessa mål uppfylls i sin helhet och om kursen för Volvo B-aktien vid tilldelningstillfället är  114,80 kronor, kommer kostnaden för programmet att uppgå till cirka 353 Mkr. För att Volvo skall kunna fullgöra sina åtaganden i enlighet med programmet med begränsad kassaflödespåverkan beslutade stämman vidare att Volvo får överlåta egna aktier till deltagarna i programmet.  
privacy | copyright 2007
Volvo Group - Global