Vision, kärnvärden, uppförandekod och önskad position

Artikeln i PDF

Volvokoncernen är en del av såväl det globala samhället som många lokala samhällen. Detta ger oss möjlighet att påverka och bidra till samhällets och vår affärs utveckling. Vi strävar efter att agera på ett ansvarstagande sätt, beakta olika intressenters synpunkter och skapa värde för våra aktieägare och för samhället. Visionen är att bli världsledande inom hållbara transportlösningar.

Vår vision
Volvokoncernens vision är att bli världsledande inom hållbara transportlösningar genom att:

  • skapa värde för kunder inom utvalda segment
  • leda utvecklingen av produkter och tjänster för transport- och infrastrukturindustrin
  • driva kvalitet, säkerhet och omsorg om miljön
  • arbeta med energi, passion och respekt för individen.
Vår önskade position 2020
  • Vi är ett av de lönsammaste företagen i vår bransch.
  • Vi är våra kunders närmaste affärspartner.
  • Vi har säkrat möjligheterna för lönsam tillväxt.
  • Vi är erkända innovatörer av energieffektiva transport- och infrastrukturlösningar.
  • Vi är ett globalt team bestående av högpresterande medarbetare.

Våra kärnvärden
Volvokoncernen ser företagskulturen som en unik tillgång eftersom den är svår för konkurrenter att kopiera. Genom att tillvarata och stärka den kunskap och kultur som vi har byggt upp genom åren, kan vi uppfylla vår vision.

Kvalitet, säkerhet och omsorg om miljön utgör Volvokoncernens gemensamma grund och är en viktig del av vår företagskultur. Kärnvärdena har lång tradition och genomsyrar våra produkter och vårt sätt att arbeta. De är en viktig del i vårt åtagande om ansvarsfullt företagande och vårt mål är att upprätthålla en ledande ställning inom dessa områden.

Kvalitet
Kärnvärdet kvalitet är ett uttryck för vår målsättning att erbjuda pålitliga, kundanpassade produkter och tjänster. I alla delar av verksamheten, från produktutveckling och tillverkning till leverans och kundsupport, är det kundernas behov och förväntningar som står i fokus. Vårt mål är att nå eller överträffa deras förväntningar. Med ett kundfokus som bygger på allas engagemang och deltagande har vi målet att vara nummer ett i kundtillfredsställelse. Detta bygger på en kultur där alla medarbetare är lyhörda och medvetna om vad som behöver åstadkommas för att bli den bästa affärspartnern.

Säkerhet
Kärnvärdet säkerhet handlar om hur våra produkter används i samhället. Vi har sedan lång tid en ledande position i säkerhetsfrågor, och vårt mål är att det ska vara så även framgent. Säkerhetstänkandet är en integrerad del av vårt produktutvecklingsarbete. Våra medarbetare har hög medvetenhet om säkerhetsfrågor, och vi använder kunskap från våra interna haverikommissioner i produktutvecklingen. Vi strävar efter att minska risken för olyckor och konsekvenserna vid eventuella olyckor, samt att förbättra den personliga säkerheten och arbetsmiljön för förarna av våra fordon. Vår långsiktiga vision är noll olyckor med koncernens produkter inblandade.

Omsorg om miljön
Vi tycker att det är självklart att våra produkter och vår verksamhet ska ha minsta möjliga negativa påverkan på miljön. Vi arbetar för att ytterligare förbättra energieffektiviteten och minska utsläppen från alla delar av vår verksamhet med särskilt fokus på användningen av våra produkter. Vårt mål är att Volvokoncernen ska rankas som en ledare i vår bransch inom omsorg om miljön. För att nå detta mål, strävar vi efter helhetssyn, kontinuerlig förbättring, teknisk utveckling och effektivt resursutnyttjande.

Vår Uppförandekod
Uppförandekoden är Volvokoncernens tvingande, koncernövergripande policy för korrekt beteende i affärslivet och ansvar gentemot våra intressenter. Den är grunden i koncernens åtagande om ansvarsfullt företagande och hållbarhet. Uppförandekoden sammanfattar Volvokoncernens principer och minimikrav för att bedriva affärer på ett korrekt, ansvarstagande och transparent sätt. Uppförandekoden inkluderar affärsetiska principer, mänskliga rättigheter, social rättvisa och miljömässiga principer som ska användas i policys, beslut och åtgärder.

Affärsetiska principer
Volvokoncern strävar efter integritet och efterlevnad av affärsmässiga och etiska principer i samtliga delar av vår verksamhet och föredrar att arbeta tillsammans med komponentleverantörer, konsulter, distributörer och andra affärspartners som delar samma värderingar. De mest betydelsefulla principerna att implementera berör antikorruption, att inte underlätta penningtvätt, att rapportera öppet, sanningsenligt och vid erforderlig tidpunkt, sund konkurrens och efterlevnad av skatteregler.

Principer om mänskliga rättigheter och social rättvisa
Volvokoncernen ska stödja och respektera skyddet av internationellt hävdade mänskliga rättigheter och säkerställa att koncernen inte medverkar till brott mot mänskliga rättigheter. Volvokoncernens åtagande till de anställda är att samtliga medarbetare ska behandlas med respekt och erbjudas samma möjligheter, ges förutsättningar för en säker och sund arbetsmiljö och ha rätten att vara medlem i en fackförening för att tillvarata sina intressen.

Miljöprinciper
Omsorg om miljön har varit ett kärnvärde för Volvokoncernen sedan 1972 och är en integrerad del av det dagliga arbetet i hela värdekedjan. Vi strävar efter att utforma våra processer och produkter på ett sådant sätt att energi, naturresurser och råmaterial används effektivt. Vi ska undvika material och metoder som kan medföra miljö- och hälsorisker.