VD-kommentar

Artikeln i PDF

Ett år av produktförnyelse och starten på effektiviseringsåtgärderÅr 2013 karaktäriserades av en mycket hög aktivitetsnivå i Volvokoncernen, med den största produktförnyelsen i vår historia, lanseringen av ett koncernövergripande effektiviseringsprogram och åtgärder för att öka fokus på vår kärnverksamhet.

Den omfattande produktförnyelsen, som inleddes med lanseringen av nya Volvo FH hösten 2012, kulminerade under 2013. På lastbilssidan lanserade vi ett komplett nytt Volvoprogram i Europa, en helt ny serie från Renault Trucks, Euro 6-motorer som avsevärt sänker utsläppen, den tunga lastbilsserien UD Quester för Asien och andra tillväxtmarknader och mot slutet av året Eicher Pro Series för Indien och andra utvecklingsmarknader. Volvo Construction Equipment och Volvo Penta lanserade motorer som uppfyller de senaste utsläppskraven. Volvo Bussar lanserade fordon med Euro 6-motorer, ett uppdaterat program turistbussar och en hybridledbuss.

Produktförnyelsen satte press på lönsamheten
Under 2013 satte produktförnyelsen press på koncernens lönsamhet, både i form av kostnader förknippade med lanseringarna samt i forskning och utveckling. Dessutom hade vi extra kostnader för att ställa om det industriella systemet till de nya produkterna. Vid mitten av 2014 kommer vi att vara igenom industrialiseringen av de nya generationerna lastbilar och utfasningen av de gamla generationerna. Det står dock redan klart att kundernas mottagande av de nya generationerna lastbilar överträffat våra förväntningar, och vi har gått in i 2014 med en ny produktportfölj som verkligen stärker koncernens konkurrenskraft.

Flera av våra marknader var relativt svaga under 2013 och koncernens nettoomsättning minskade med 9% till 272,6 miljarder kronor jämfört med 299,8 miljarder kronor året före. Rörelseresultatet uppgick till 7.138 Mkr (18.069) och påverkades av lägre volymer, negativ valutakursutveckling, kostnader förenade med den omfattande produktförnyelsen, omstruktureringskostnader och en nedskrivning av Volvo Rents, som avyttrades i inledningen av 2014.

Trots kostnaderna för den omfattande produktförnyelsen bibehöll vi vår finansiella ställning. Vid utgången av året var den finansiella nettoskulden i industriverksamheten 29% av eget kapital, vilket är under målet på maximalt 35% under normala förhållanden. Styrelsen föreslår en oförändrad utdelning om 3,00 kronor per aktie.

Vi har gått in i 2014 med en ny produktportfölj som verkligen stärker koncernens konkurrenskraft.

Effektiviseringsåtgärder
Vi fortsatte också att hålla en hög fart i genomförandet av åtgärder kopplade till koncernens strategi för 2013-2015. Vi beslutade att föra samman ett antal åtgärder i ett koncernövergripande effektiviseringsprogram, inklusive en strukturell neddragning av antalet tjänstemän och konsulter, en omstrukturering av den industriella strukturen i Europa och Japan, en effektivisering av försäljnings- och serviceorganisationen inom lastbilar i Europa och en omstrukturering av reservdelsdistributionen globalt. Dessa åtgärder är en konsekvens av den omvandling som koncernen genomgår och har som syfte att öka vår effektivitet och konkurrenskraft. Programmet kommer att medföra omstruktureringskostnader på cirka 5 miljarder kronor. De årliga besparingarna beräknas uppgå till 4 miljarder kronor, vilka kommer att få successivt genomslag under 2014 och nå sin fulla effekt vid slutet av 2015.

Stärka vår kärnverksamhet
Under året fattade vi ett antal strategiska beslut inriktade mot att stärka vår kärnverksamhet. I januari 2013 tecknade vi avtal om att förvärva 45% av det kinesiska företaget Dongfeng Commercial Vehicles. Genom denna allians kommer vi att få en mycket stark position på den kinesiska lastbilsmarknaden som är världens största. I början av januari 2014 godkände National Development and Reform Commission i Kina den strategiska alliansen. Genomförandet kräver att ett antal villkor uppfylls, bland dem godkännande från andra kinesiska myndigheter, men vi siktar på att slutföra affären i mitten av 2014.

I december beslutade vi att avyttra Volvo Rents i Nordamerika, och affären genomfördes i slutet av januari. Som en konsekvens minskade den finansiella nettoskulden i Volvokoncernens industriverksamhet med 7,0 miljarder kronor. Volvo CE kommer att fortsätta sälja produkter till Volvo Rents under den nya ägarstrukturen.

Vi offentliggjorde också förvärvet av Terex Corporations dumper- och tipptrucksverksamhet, vilken kommer att stärka Volvo CE:s position inom det viktiga segmentet för förflyttning av jord- och grusmassor och utöka närvaron i det lätta gruvsegmentet. Affären, som är föremål för myndighetsgodkännande, förväntas slutföras under det andra kvartalet 2014.

2014 – året för förbättrad effektivitet
Året vi har lämnat bakom oss kännetecknades av omfattande produktlanseringar som medförde mycket hårt arbete i samtliga delar av koncernen och en förhöjd kostnadsnivå. I skrivande stund har vi fortfarande ett par kvartal framför oss innan vi är helt igenom koncernens största produktförnyelse någonsin.

Innevarande år kommer att präglas av effektiviseringar, inklusive en neddragning av aktiviteter och kostnader, personalminskningar och åtgärder för att förbättra kapitaleffektiviteten. Allt detta kommer spela en viktig roll i arbetet med att ge en bra avkastning på det kapital våra aktieägare investerat i företaget och för att nå koncernens strategiska och finansiella mål – att vara ett av de mest lönsamma företagen i vår bransch. Det kommer också att ge oss manöverutrymme för att fortsätta investera i produktutveckling, tillväxt på nya marknader och i slutänden att uppfylla vår vision att bli världsledande inom hållbara transportlösningar.

Olof Persson
VD och koncernchef