Resultatutveckling

Artikeln i PDF

Minskad lönsamhet

För Volvokoncernen karaktäriserades 2013 av den mest omfattande produktförnyelsen i koncernens historia, med tillhörande kostnader inom tillverkning, försäljning, administration och forskning och utveckling samt av kostnader förknippade med omstrukturering av framför allt lastbilsverksamheten. Nettoomsättningen uppgick till 273 miljarder kronor och rörelseresultatet till 7,1 miljarder kronor.

Volvokoncernen

Nettoomsättning
Volvokoncernens nettoomsättning sjönk med 9% till 272.622 Mkr under 2013, jämfört med 299.814 Mkr föregående år.

Rörelseresultat
Volvokoncernens rörelseresultat uppgick till 7.138 Mkr (18.069).

Industriverksamhetens rörelseresultat minskade till 5.616 Mkr, jämfört med 16.573 Mkr föregående år. Kundfinansieringsverksamhetens rörelseresultat steg till 1.522 Mkr (1.496).

Finansnetto
Årets räntenetto var -2.429 Mkr, jämfört med -2.496 Mkr föregående år.

Inkomstskatter
Årets skattekostnad uppgick till 919 Mkr (4.116) och skattesatsen var 20% (27). Skattekostnaden påverkades positivt av omvärderingar av uppskjuten skatt och en skattekredit i Brasilien.

Periodens resultat och resultat per aktie
Periodens resultat uppgick till 3.802 Mkr (11.378), vilket motsvarar ett resultat per aktie efter utspädning på 1,76 kronor (5,61). Avkastningen på eget kapital var 5,0% (14,7).

 

Industriverksamheten

Under 2013 minskade nettoomsättningen i Volvokoncernens industriverksamhet med 9% till 265.420 Mkr (292.198). Jämfört med 2012 minskade försäljningen i samtliga av koncernens marknader med undantag för Sydamerika. Justerat för förändrade valutakurser minskade försäljningen med 2%.

Minskad lönsamhet
Under 2013 uppgick rörelseresultatet i Volvokoncernens industriverksamhet till 5.616 Mkr jämfört med 16.573 Mkr föregående år. Industriverksamhetens rörelsemarginal uppgick till 2,1% (5,7). Exklusive omstruktureringskostnader på 715 Mkr (1.550) uppgick rörelseresultatet till 6.332 Mkr (18.123) och rörelsemarginalen till 2,4% (6,2).

Resultatförsämringen är framför allt en effekt av lägre volymer, negativ valutapåverkan, omvärdering av tillgångar för försäljning (Volvo Rents), lägre kapitalisering av utvecklingskostnader, högre försäljnings- och administrationsomkostnader, att Volvo Aero bidrog med resultat under de första tre kvartalen 2012 samt att avyttringen av Volvo Aero hade en positiv påverkan under 2012. Lägre omstruktureringskostnader, förbättrade prisvarianser och minskade garantikostnader påverkade lönsamheten positivt.

Valutapåverkan på rörelseresultatet
Rörelseresultatet för 2013 påverkades negativt med ca 3,4 miljarder kronor till följd av förändrade valutakurser jämfört med 2012.

 

Kundfinansieringsverksamheten


Den totala nyfinansieringsvolymen under 2013 uppgick till 47,0 miljarder kronor (46,6). Nyfinansieringen steg med 5,9% jämfört med 2012 justerat för förändrade valutakurser. Totalt finansierades 51.466 nya fordon och maskiner från Volvokoncernen (50.994). På de marknader där finansiering erbjuds var den genomsnittliga penetrationsgraden 27% (27).

Den 31 december 2013 uppgick kreditportföljen netto till 103.873 Mkr (99.690). Kreditportföljens upplåning är matchad när det gäller löptider, räntenivåer och valutor i enlighet med Volvokoncernens policy. För mer information se not 4 till koncernens räkenskaper.

Årets rörelseresultat uppgick till 1.522 Mkr jämfört med 1.496 Mkr föregående år. Avkastningen på eget kapital var 12,1% (12,5). Vid årets slut uppgick soliditeten till 8,1% (8,1). Förbättringar i bruttoresultatet och rörelsekostnaderna motverkades delvis av högre avsättningar.

Under året uppgick avsättningarna för osäkra fordringar till 923 Mkr (639) medan bortskrivningarna uppgick till 719 Mkr (577). Under det tredje kvartalet var avsättningarna för osäkra fordringar och bortskrivningarna högre än normalt på grund av en försämring av ställningen och värdet av säkerheter relaterade till lån och leasar som inte gav avkastning i Spanien och som härrör från den globala finansiella krisen under 2009 och 2010 orsakade av den ihållande lågkonjunkturen och utdragna legala processer i landet. Under 2013 motsvarade bortskrivningarna 0,71% av kreditportföljen (0,58). Den sammanlagda andelen kreditreserver i förhållande till kreditportföljen var 1,31% den 31 december 2013 (1,23).