Våra väsentliga frågor

Artikeln i PDF

1. Kundnöjdhet 11. Produktionsrelaterade miljöfrågor 21. Klimatförändringarna
2. Energieffektiva produkter 12. Volvokoncernens värderingar och kultur 22. Mobilitet i städer
3. Produktsäkerhet 13. Tillgång till kompetent arbetskraft 23. Mångfald och likabehandling
4. Affärsetik 14. Effektiva transportsystem 24. Bolagsstyrning
5. Forskning och utveckling 15. Utbildning och utveckling av medarbetare 25. Lokal ekonomisk tillväxt
6. Alternativa bränslen och drivlinor 16. Trafiksäkerhet 26. Hantering av produkterna vid slutet av livscykeln
7. Lönsamhetsutveckling 17. Ansvarsfulla inköp 27. Engagemang i lokalsamhällen
8. Övergång till hållbara transportlösningar 18. Medarbetarnas hälsa och säkerhet 28. Godssäkerhet
9. Miljöpåverkan från produkter i användning 19. Produkter utvecklade för tillväxtmarknader 29. Vattenförbrukning
10. Mänskliga rättigheter 20. Intressentdialog 30. Donationer och välgörenhet
 

Under 2013 stärkte vi vår metod för ansvarsfullt företagande och hållbarhet genom att genomföra en bredare och mer formell analys av Volvokoncernens väsentliga frågor. Detta har gjort det möjligt för oss att ranka de områden som Volvokoncernen och våra intressenter anser vara av störst betydelse med kundnöjdhet, energieffektiva produkter och produktsäkerhet som huvudprioriteringar.

Vår ansats till materiella frågor
I år har vi som ett första steg i processen låtit kollegor från bland annat Volvokoncernens CSR Committee, omvärldsbevakning, strategi och ledningsgrupper bedöma och ranka en lång lista av frågor relevanta för Volvokoncernens affärsmässiga framgång. Anställda som har nära kontakt med och detaljerad kunskap om åtta olika intressentgrupper genomförde utvärderingen med utgångspunkt från kunder, medarbetare, potentiella medarbetare, leverantörer, kapitalmarknad, beslutsfattare, universitet och frivilligorganisationer.

Slutsatser
Vi betraktar resultaten i materialitetsanalysen som ett användbart verktyg för att vägleda och bidra med information till våra strategier, aktiviteter och kommunikation inom hållbarhet och ansvarsfullt företagande. Vi vet att inte alla frågor är relevanta för samtliga intressenter och att vad som prioriteras varierar mellan olika regioner – såsom mänskliga rättigheter i utvecklingsländer. Vi kommer att fortsätta att utvärdera de olika frågorna och hur de rankas när vi utvidgar processen till att ta med våra intressenters bidrag vid utvärderingen av våra väsentliga frågor.