Antal registrerade aktier (1 2.128.420.220
    varav A-aktier (2 546.544.375
    varav B-aktier (3 1.581.875.845
Kvotvärde, kr 1.20
Aktiekapital, Mkr 2.554
Antal aktieägare 242.482
    Privatpersoner 223.975
    Juridiska personer 18.507

För ytterligare information om Volvoaktien se not 19.

1) Den 31 december 2012 uppgick antalet utestående aktier till 2.027.678.876.
2) A-aktier ger 1 röst.
3) B-aktier ger 1/10 röst.