Aktien

Den mest omsatta i Stockholm

Trots den försvagade konjunkturutvecklingen så utvecklades många av världens ledande aktiebörser positivt under 2012. Även Volvoaktien hade en positiv utveckling.

Volvoaktien är noterad på Nasdaq OMX Nordic i Stockholm. En A-aktie ger en röst på årsstämman och en B-aktie ger en tiondels röst. Utdelningen är den samma för båda aktieslagen. A-aktien handlas under kortnamnet Volvo A och B-aktien under Volvo B. 

Volvoaktien ingår i ett stort antal index som sammanställts av bland andra Dow Jones, FTSE, S&P och Nasdaq OMX Nordic.

Positiv börsutveckling
Utvecklingen på de ledande aktiebörserna var överlag positiv efter den negativa utvecklingen under 2011. På Nasdaq OMX Stockholm steg det breda indexet OMXSPI med 12% under året (-17).

På Nasdaq OMX Stockholm steg kursen för Volvo A-aktien med 18% och uppgick vid årets slut till 89,40 (75,95) kronor. Lägsta betalkurs var 73,80 kronor den 28 juni och högsta betalkurs var 100,50 kronor den 21 februari.

Kursen för Volvo B-aktien steg med 18% och uppgick vid årets slut till 88,80 (75,30) kronor. Lägsta betalkurs var 73,60 kronor den 28 juni och högsta betalkurs var 100,40 kronor den 21 februari och den 16 mars.

Totalt omsattes 2,1 (3,1) miljarder Volvoaktier till ett värde av 188 (282) miljarder kronor på Nasdaq OMX Stockholm under 2012 med ett genomsnitt per dag på 8,5 (12,0) miljoner aktier. Volvoaktien var den mest handlade på Nasdaq OMX Stockholm under 2012. Vid slutet av året uppgick Volvos börsvärde till 189 (153) miljarder kronor.

Enligt Fidessa svarade handeln på Nasdaq OMX Stockholm för 46% (56) av omsättningen i Volvo B-aktien medan resterande del skedde på handelsplatser såsom BATS, Chi-X, Burgundy och Turquoise.

Möjlighet till aktiekonvertering
Enligt beslut på årsstämman i AB Volvo den 6 april 2011 ändrades bolagsordningen genom att ett konverteringsförbehåll infördes med innebörden att aktieägare ges möjlighet att konvertera A-aktier till B-aktier efter begäran till styrelsen.

Under året konverterades totalt 116.950.647 A-aktier till B-aktier, vilket motsvarar 17,6% av utestående A-aktier vid årsskiftet 2011/2012.

Ytterligare information om förfarandet finns på Volvokoncernens hemsida: www.volvokoncernen.se

Ägarförändringar
I december 2012 sålde Renault s.a.s. hela sitt innehav om 138.604.945 A-aktier till ett antal institutioner i Sverige och utomlands. Som en del av transaktionen begärde Renault s.a.s. konvertering av 110.048.945 A-aktier till B-aktier. I samband med transaktionen meddelade Industrivärden att man ökat sitt ägande med 10.000.000 A-aktier. Vid årets slut var Industrivärden största ägare i AB Volvo, följd av Violet Partners, SHB och Norges Bank Investment Management baserat på röstvärdet.

Utdelning
Styrelsen föreslår att 3,00 kronor per aktie betalas ut för helåret 2012, vilket skulle innebära att totalt 6.083 Mkr överförs till AB Volvos aktieägare. Föregående år lämnades 3,00 kronor per aktie i utdelning, totalt 6.082 Mkr.

Kommunikation med aktieägarna
Dialogen med aktieägare är viktig för Volvokoncernen. Utöver årsstämman och ett antal större aktiviteter riktade till professionella investerare, privata aktieägare och aktiemarknadsanalytiker upprätthålls relationen mellan Volvokoncernen och aktiemarknaden bland annat genom press- och telefonkonferenser i samband med offentliggörandet av delårsrapporter, aktiesparträffar, investerarbesök samt så kallade road shows där representanter för Volvokoncernen reser för att träffa investerare i Europa, Nordamerika och Asien.

Via webbplatserna www.volvogroup.com eller www.volvokoncernen.se är det möjligt att bland annat läsa och ladda ner finansiella rapporter, söka information om aktien, insynshandel i Volvo och statistik på lastbilsleveranser samt få information om koncernens styrning, exempelvis information som rör årsstämma, styrelse och koncernledning och andra områden som bestäms i Svensk kod för bolagsstyrning. På webbplatsen finns det också en aktuell lista över de analytiker som bevakar Volvokoncernen samt möjlighet att prenumerera på information från bolaget.