Förslag till vinstfördelning

AB Volvo  Kronor
Kvarstående vinstmedel 26.244.618.257,45
Tillkommer nettoresultat för 2012 5.101.241.488,10
Summa fritt eget kapital 31.345.859.745,55
   
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ovanstående belopp disponeras enligt följande: 
  Kronor
Till aktieägarna utdelas 3,00 kronor per aktie 6.083.036.628,001
Till nästa år överföres 25.262.823.117,55
Summa 31.345.859.745,55

Som avstämningsdag för rätt att erhålla vinstutdelning föreslås tisdagen den 9 april 2013. 

Med anledning av att styrelsen föreslår att årsstämman den 4 april 2013 beslutar om utdelning med 3,00 kronor per aktie, får styrelsen härmed avge följande yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen. 

Styrelsen finner att full täckning finns för bolagets bundna egna kapital efter föreslagen utdelning. Styrelsen finner även att den föreslagna utdelningen är försvarlig med hänsyn till de parametrar som anges i 17 kap 3 § andra och tredje styckena i aktiebolagslagen. Styrelsen vill därvid framhålla följande.

Föreslagen utdelning reducerar bolagets soliditet från 54,2% till 50,2% och koncernens soliditet från 25,7% till 24,3%, beräknat per 31 december 2012. Styrelsen anser denna soliditet vara betryggande med beaktande av den bransch koncernen är verksam inom.

Enligt styrelsens uppfattning kommer den föreslagna utdelningen inte att påverka bolagets och koncernens förmåga att infria sina betalningsförpliktelser och bolaget och koncernen har god beredskap att hantera såväl förändringar med avseende på likviditeten som oväntade händelser.

Styrelsen anser att bolaget och koncernen har förutsättningar att ta framtida affärsrisker och även tåla eventuella förluster. Föreslagen utdelning förväntas inte att negativt påverka bolagets och koncernens förmåga att göra ytterligare affärsmässigt motiverade investeringar i enlighet med styrelsens planer.

Utöver vad som ovan anförts har styrelsen övervägt andra kända förhållanden vilka kan ha betydelse för bolagets och koncernens ekonomiska ställning. Ingen omständighet har därvid framkommit som gör att föreslagen utdelning inte framstår som försvarlig.

Om årsstämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag kommer 25.262.823.117,55 kronor att återstå av fritt eget kapital, beräknat per 31 december 2012.

Enligt styrelsens bedömning kommer bolagets och koncernens egna kapital efter föreslagen utdelning att vara tillräckligt stort i förhållande till verksamhetens art, omfattning och risker.

1 Det totala utdelningsbeloppet är beräknat på antalet utestående aktier den 21 februari 2013 d v s 2.027.678.876 aktier. Det totala utdelningsbeloppet kan komma att förändras fram till avstämningsdagen på grund av överlåtelse av egna aktier till deltagare i bolagets långsiktiga, aktiebaserade incitamentsprogram.                                                             

 _____________

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed, respektive koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de internationella redovisningsstandarder som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder, ger en rättvisande bild av företagets respektive koncernens ställning och resultat samt att förvaltningsberättelsen respektive koncernförvaltningsberättelsen ger en rättvisande översikt över utvecklingen av företagets respektive koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget respektive de företag som ingår i koncernen står inför 

Göteborg den 21 februari 2013
           
           
    Carl-Henric Svanberg    
    Styrelseordförande    
           
  Peter Bijur Jean-Baptiste Duzan  
  Styrelseledamot Styrelseledamot   
           
 Hanne de Mora Anders Nyrén Olof Persson
 Styrelseledamot  Styrelseledamot Verkställande direktör, 
      koncernchef och styrelseledamot 
           
Ravi Venkatesan Lars Westerberg  Ying Yeh
Styrelseledamot   Styrelseledamot  Styrelseledamot
           
   Peteris Lauberts Mikael Sällström Berth Thulin
  Styrelseledamot Styrelseldamot Styrelseledamot
           
Revisionsberättelse har avgivits den 21 februari 2013
           
  PricewaterhouseCoopers AB  
           
Peter Clemedtson  Johan Rippe
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor